Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής | 10.12.2020

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

 

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

 

Η ΕΕΕΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο, διασφαλίζοντας:

  • τη νόμιμη και διαφανή διεξαγωγή των παιγνίων,
  • την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και
  • τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

 

Ο ρόλος της ΕΕΕΠ έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μέσω δύο πεδίων:

  • Της αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.
  • Της αδειοδότησης του καζίνο στο «Ελληνικό», η οποία θα συμβάλει στην προώθηση αυτής της εμβληματικής επένδυσης.

 

Στο πρώτο πεδίο, αυτό της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε, και συνεχίζει να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Θεσμοθέτησε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εν λόγω αγορά, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη «ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης».

Πλαίσιο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νόμιμο και υπεύθυνο περιβάλλον δραστηριοποίησης των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

 

Μετά τη νομοθέτησή του, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ, στη θέσπιση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Κανονισμών Παιγνίων, με μία σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις.

Με τους Κανονισμούς αυτούς, καθορίστηκαν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς και δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ:

  • Ολοκληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης μέσω του διαδικτύου και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και της διαχείρισης αλλαγών στα πληροφορικά συστήματα των παρόχων τυχερών παιγνίων.
  • Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο του ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τη διαπίστωση των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών καταλληλότητας.
  • Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του υπεύθυνου παιχνιδιού και της προστασίας του κοινού και του παίκτη.
  • Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενισχύοντας το πλαίσιο συμμόρφωσης.

 

Έτσι, με το πλέγμα μέτρων και δράσεων που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών τον τελευταίο 1,5 χρόνο, επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι:

1ον. Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

2ον. Θεσμοθετώντας την ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά.

3ον. Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

4ον. Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

5ον. Προσελκύονται επενδύσεις.

6ον. Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

7ον. Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της ΕΕΕΠ.

 

Η επιτυχία του νέου πλαισίου φαίνεται από το γεγονός ότι ήδη, με βάση τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, 20 εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης και για τα δύο είδη αδειών (διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια).

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από την ΕΕΕΠ, θα υπάρχει μία αγορά διαδικτυακών παιγνίων, η οποία θα λειτουργεί σε αυστηρό πλαίσιο και με ευεργετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία.

 

Ταυτόχρονα, τα προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν διαρκώς έλεγχοι της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι εγγραφές στην blacklist από 500 που ήταν το 2016, σήμερα ανέρχονται στις 2.700 περίπου.

Με τη συστηματική και στοχευμένη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων διαμορφώθηκε ένα ελεγχόμενο και υπεύθυνο περιβάλλον, στο οποίο διοχετεύτηκε η παικτική δραστηριότητα από τα παράνομα στα νόμιμα δίκτυα, προστατεύοντας τους παίκτες και  αυξάνοντας τα ετήσια έσοδα του δημοσίου από τα τυχερά παίγνια, από 633 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 845 εκατομμύρια το 2019.

 

Επίσης, εφαρμόστηκε με επιτυχία το νέο πλαίσιο για τα καζίνο που υιοθετήθηκε κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός χορήγησης άδειας για το Καζίνο του Ελληνικού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την μεγάλη επένδυση στην περιοχή.

Ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε και υλοποιείται με επιτυχία, ταχύτητα και διαφάνεια, με μεγιστοποίηση του τιμήματος που θα λάβει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και του μεγέθους της επένδυσης του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει ο ανάδοχος.

Η υλοποίηση της επένδυσης στο «Ελληνικό», θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, την αύξηση του διεθνούς τουρισμού, αλλά θα αποτελέσει  πόλο προσέλκυσης και άλλων επενδύσεων.

 

Για όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο της ΕΕΕΠ κ. Καραγρηγορίου, για την συμβολή του και την συνεργασία μας.

Η θητεία του έληξε στις 21 Ιουλίου, και παρατάθηκε αυτοδίκαια.

Για τη θέση του νέου Προέδρου, η Κυβέρνηση προτείνει τον κ. Δημήτρη Ντζανάτο.

Το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας είναι  σημαντικό, τόσο για την ίδια την αγορά τυχερών παιγνίων όσο και για την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

 

ΔΤ_Τοποθέτηση_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Θεσμών_Ακρόαση_νέου_Προέδρου_ΕΕΕΠ_101220

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube