Βουλή: Ο Υπουργός Οικονομικών απαντά σε Επίκαιρες Ερωτήσεις της Αντιπολίτευσης | 16.11.2020

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

 

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την αύξηση του ορίου ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανά επιχείρηση

 

 

Κύριε Συνάδελφε,

Η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει, από την πρώτη στιγμή, στη συζήτηση επί του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Προσωρινού Πλαισίου που λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες της πανδημίας και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν κλάδους και επιχειρήσεις χωρίς τους γενικούς περιορισμούς ως προς τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά.

Πρόκειται για μία ενεργό συμμετοχή και μία ουσιαστική συμβολή, με προτάσεις και αντιπροτάσεις, τόσο στην αρχική φάση διαμόρφωσης του Προσωρινού Πλαισίου, όσο και κατά τη διάρκεια τροποποίησης αυτού όσο η κρίση της πανδημίας συνεχίζεται.

Ο στόχος αυτής της συμμετοχής δεν είναι άλλος από την εναρμόνιση των συστατικών και των μέτρων του Προσωρινού Πλαισίου στα δομικά και διαχρονικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Και αυτή η συμμετοχή, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, αλλά και συνεργασία με όλους τους εταίρους, φέρει αποτελέσματα, που ανταποκρίνονται στις ελληνικές θέσεις και επιδιώξεις.

Τα αποτελέσματα αυτά, μεταξύ αρκετών άλλων, ήταν:

1ον. Να αυξηθεί σε γενικό μέτρο, στο οποίο εντάσσεται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, το όριο στήριξης ανά ενιαία επιχείρηση στα 800.000 ευρώ, ενώ αρχικά ήταν κατά πολύ χαμηλότερο.

2ον. Να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από συγκεκριμένους περιορισμούς αναφορικά με τις οικονομικές τους επιδόσεις το 2019, που αρχικά ήταν αποκλεισμένες από την περίμετρο των δικαιούχων.

3ον. Να επεκταθεί η ισχύς του Προσωρινού Πλαισίου ως τον Ιούνιο του 2021.

 

Ως προς το όριο των 800.000 ευρώ στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής – και όχι μόνο – πρέπει να γίνει μία χρήσιμη διευκρίνιση.

Το όριο των 800.000 ευρώ δεν έχει σχέση με το όριο των 200.000 ευρώ του καθεστώτος de minimis, καθώς αυτά είναι διακριτά.

Αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι μία επιχείρηση που έχει λάβει στήριξη ύψους 800.000 ευρώ, μπορεί να λάβει και επιπλέον στήριξη που να αντιστοιχεί ή να φτάνει τα 200.000 ευρώ του καθεστώτος de minimis.

Αθροιστικά, λοιπόν, η ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 1.000.000 ευρώ, με την επιφύλαξη ειδικών ορίων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους κλάδους.

Όσο συνεχίζεται η πανδημία, το Προσωρινό Πλαίσιο εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία εμπλουτισμού με νέα εργαλεία και μέτρα, καθώς η αξιοποίηση των αρχικών φτάνει τα όριά της.

Ένα, λοιπόν, από τα νέα συστατικά της επικαιροποίησης του Προσωρινού Πλαισίου – τον περασμένο μήνα – είναι και το μέτρο 3.12, το οποίο και αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων.

Ένα μέτρο το οποίο στήριξε η Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για τη συνέχεια.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

Κύριε Συνάδελφε,

Ειδικότερα, με την πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, όπως σωστά αναφέρετε στις 13 Οκτωβρίου, προστέθηκε η δυνατότητα  χορήγησης ενισχύσεων υπό την μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες –πραγματοποιηθείσες μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021 – σε επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή, έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες), ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από το Προσωρινό Πλαίσιο ή στήριξη από άλλες πηγές.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει καθεστώτος, και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται, συνάμα, ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, παρέχοντας δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση σε επιχειρήσεις.

Πρόκειται, επομένως, για μια επιπλέον δυνατότητα που παρέχεται για τη δημιουργία νέου καθεστώτος, το οποίο θα είναι διακριτό, δεν έρχεται δηλαδή να μεταβάλει τα όρια ή τα χαρακτηριστικά κάποιου άλλου καθεστώτος.

Η ένταξη αυτής της νέας δυνατότητας στο Προσωρινό Πλαίσιο δεν σημαίνει την αύξηση του ορίου των 800.000 ευρώ σε 3.000.000 ευρώ.

Αντιθέτως, σημαίνει ότι το κράτος-μέλος μπορεί να διαμορφώσει ένα διακριτό καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων, βασιζόμενο στα χαρακτηριστικά του νέου μέτρου 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου.

 

Το συγκεκριμένο μέτρο θα αξιοποιηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Αυτή, άλλωστε, ήταν και η στόχευση κατά τη φάση των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε τεχνικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του συγκεκριμένου μέτρου, για την ολοκλήρωση ενός νέου καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν και πλήττονται από την πανδημία για την κάλυψη των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, δηλαδή για μέρος των ζημιών τους, το οποίο θα εδράζεται σε επιχορηγήσεις, θα έχει και κλαδική διάσταση, θα σχετίζεται με συγκεκριμένες δαπάνες των επιχειρήσεων και θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του μεγέθους των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η τεχνική επεξεργασία για τη διαμόρφωση τόσο καθεστώτων, όσο και διαδικασιών, για την παροχή κρατικής στήριξης προς επιχειρήσεις εντός των προβλέψεων τόσο του γενικού πλαισίου, όσο και του Προσωρινού Πλαισίου, αξιοποιώντας κάθε διάσταση αυτού που ανταποκρίνεται στα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που τέθηκε στη διάθεση των κρατών-μελών, με την ορθή αξιοποίησή του να αποτελεί σημαντικό αρωγό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων και πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού.

Ήδη, κατά την πρώτη φάση του, οι ελληνικές αρχές έχουν κοινοποιήσει, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, πάνω από 10 καθεστώτα ενίσχυσης, με συνολικό Προϋπολογισμό περίπου 10 δισ. ευρώ, από τα οποία έχει ήδη εκταμιευθεί πάνω από το 50%.

Ενώ δρομολογούνται προς κατάθεση και άλλα καθεστώτα.

Παράλληλα, βέβαια, μία σειρά από άλλα μέτρα και καθεστώτα έχουν ενταχθεί και σε άλλα πλαίσια και διαδικασίες στήριξης, επιπρόσθετα του Προσωρινού Πλαισίου.

Και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία.

 

Δείτε την Απάντηση στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Κατρίνη:

 

Κύριε Συνάδελφε,

Στην ερώτηση που καταθέσατε, ισχυρίζεστε ότι, στο νέο «πακέτο μέτρων», δεν προβλέπεται καμία στήριξη για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Κάτι που φυσικά δεν ισχύει.

Και αυτό γιατί με τις νέες παρεμβάσεις, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, ερχόμαστε να ενισχύσουμε περαιτέρω το «δίχτυ προστασίας» που καλύπτει, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Συγκεκριμένα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας:

 

1ον. Στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρέχεται η δυνατότητα:

  • Αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

  • Αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Υπενθυμίζω ότι έχουν ήδη νομοθετηθεί σημαντικές διευκολύνσεις για τις φορολογικές υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και φυσικών προσώπων που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Τις επαναλαμβάνω διότι, πιθανόν, τις λησμονείτε:

  • Δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε μία νέα ρύθμιση όλες οι αρρύθμιστες οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε δόσεις.

Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

  • Αναβιώνει η προϋπάρχουσα ρύθμιση για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου έως και Οκτωβρίου 2020.

Οι δόσεις που δεν κατέβαλαν, θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

Επίσης, όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 μπορούν πλέον να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά.

  • Καθιερώνεται ρύθμιση 120 δόσεων, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, για την αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές από καταπτώσεις δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

 

2ον. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι επιστημονικοί κλάδοι, δίνεται πλέον το δικαίωμα συμμετοχής στον 4ο και 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, με το 50% της κάθε ενίσχυσης να μην επιστρέφεται. Θα επανέλθω σε αυτό το μέτρο στη δευτερολογία μου.

 

3ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων.

Ενώ, με τροπολογία που καταθέσαμε την Παρασκευή, αναστέλλονται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, οι πληρωμές των επιταγών πληττόμενων επιχειρήσεων, κατά 75 ημέρες.

 

4ον. Δικαιούνται μείωση ενοικίου, κατά 40%, στα επαγγελματικά τους ακίνητα για το μήνα Νοέμβριο όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις.

Το μέτρο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

Επιπλέον από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 

Και επειδή αναφερθήκατε στην επιβάρυνση που θα έχουν οι επαγγελματίες μέχρι το τέλος του έτους από τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, σας υπενθυμίζω ότι:

  • Προχωρήσαμε στη μείωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και στη μόνιμη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα, εφέτος, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων να είναι 2 δισ. ευρώ λιγότερος από πέρυσι.
  • Νομοθετήσαμε την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, μειωμένος – μεσοσταθμικά – κατά 22%, σε 6 αντί για 5 μηνιαίες δόσεις και του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις – μειωμένος στο 24% – σε 8 αντί για 6 μηνιαίες δόσεις.

 

Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις οι προθεσμίες πληρωμών επεκτείνονται πέραν του 2020, δίνοντας σημαντική «ανάσα».

 

Όλα αυτά αποτελούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων και  των ελεύθερων επαγγελματιών και αποδεικνύουν ότι, ως Οικονομικό Επιτελείο, βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, επιδεικνύουμε ευελιξία και ενεργούμε έγκαιρα.

Πάντα όμως με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

 

Κύριε Συνάδελφε,

Στη δευτερολογία μου θα απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά που θέτετε, και αφορά στο εργαλείο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εργαλείο ιδιαίτερο σημαντικό και απολύτως επιτυχημένο, αφού, από τους μέχρι σήμερα τρεις κύκλους του, έχουν διοχετευθεί 3,4 δισ. ευρώ, σε περισσότερα από 145.132 μοναδιαία ΑΦΜ επιχειρήσεων.

Και μάλιστα στοχευμένα, σε κλάδους και γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.

Πλέον, ξεκινάει η εφαρμογή του 4ου κύκλου, με τη σχετική ΚΥΑ να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το περασμένο Σάββατο, ενώ τον επόμενο μήνα, θα προχωρήσουμε και σε έναν 5ο κύκλο.

Το πλαίσιο δικαιούχων είναι αυξημένο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.

Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη ότι το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται.

Το ύψος της ενίσχυσης από τον 4ο κύκλο εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,2 δισ. ευρώ.

Αν προσθέσουμε όλους τους κύκλους, η συνολική χρηματοδότηση, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Εάν, μάλιστα, προστεθούν οι πόροι από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τον Εγγυοδοτικό Μηχανισμό, τότε η συνολική «ένεση» ρευστότητας αναμένεται να υπερβεί τα 11-12 δισ. ευρώ το 2020.

Και για να σας λύσω την απορία, επειδή ισχυρίζεστε ότι είναι άγνωστο το πότε θα γίνουν οι καταβολές στον 4ο κύκλο, να σας ενημερώσω ότι αυτές θα ξεκινήσουν – λογικά – την επόμενη εβδομάδα, και το μεγαλύτερο ποσοστό του θα έχει εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Επιπλέον να σημειώσω ότι σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως και στον 4ο, υπάρχει ρήτρα για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, και επειδή ρωτάτε εάν προβλέπεται να επαναξιολογήσουμε την εφαρμογή των προηγούμενων κύκλων, σας απαντώ ότι, ως Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε αποδείξει ότι πράττουμε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, σε αυτή τη δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση.

Προς αυτή την κατεύθυνση διευρύνουμε, επεκτείνουμε και ενισχύσουμε και τα υφιστάμενα μέτρα.

Ανάλογα, πάντα, με τις ταμειακές δυνατότητες της χώρας.

Ταμειακές δυνατότητες που έχουμε φροντίσει να κρατάμε σε επάρκεια, «χτίζοντας» συνεχώς τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας και κάνοντας, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας δοκιμασίας, συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείρισή τους.

Γιατί όσο απαραίτητο είναι να έχεις, σήμερα, τα «όπλα» που θα ρίξεις στη «μάχη», άλλο τόσο απαραίτητο είναι να ενεργείς προνοητικά και να διατηρείς τα απαραίτητα «πυρομαχικά» για κάθε μελλοντική ανάγκη.

Ιδίως όταν δεν μπορεί κανείς, παγκοσμίως, να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη της τρέχουσας, εξωγενούς, κρίσης.

Εξέλιξη που έχει δικαιώσει την ορθολογική διαχείριση που κάνουμε.

Διαχείριση μακριά από ανέξοδες και ανεύθυνες πλειοδοσίες, όπως συχνά προτείνει η Αντιπολίτευση.

 

 

 

Δείτε την Απάντηση στην Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Γιαννακοπούλου και του κ. Κατρίνη:

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube