Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Κ. Μαρκόπουλου για τη παράταση δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε πυρόπληκτες περιοχές

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσατε, και συζητάμε σήμερα, θίγετε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συμπατριώτες μας.

Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα και να θέσουμε τα γεγονότα σε μία σειρά, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί για την ενίσχυση των πληγέντων, αλλά και για να εξηγήσουμε τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό να υλοποιηθεί εφεξής.

Είναι γνωστό ότι το 2007 καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν τους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και Αχαΐας.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η ενίσχυση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστημένοι και λειτουργούσαν στις προαναφερθείσες πληγείσες περιοχές.

Ενίσχυση, η οποία παρασχέθηκε με δύο τρόπους, με επιδότηση επιτοκίου και με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που μπορούσαν να λάβουν οι πληγέντες.

Ειδικότερα:

1ον. Η επιδότηση επιτοκίου αφορούσε σε δάνεια ρύθμισης υφιστάμενων, μέχρι τότε, οφειλών και χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης.

Για τα εν λόγω δάνεια, ως επιτόκιο ορίστηκε το εκάστοτε επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, 12μηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975.

2ον. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρασχέθηκε σε ποσοστό 80% για το κεφάλαιο και τους τόκους των παραπάνω δανείων.

Ειδικότερα, η χορήγηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορούσε:

α) Στη ρύθμιση των, με ημερομηνία 25.08.2007, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σε ένα νέο δάνειο 10ετούς διάρκειας, με 1η δόση καταβλητέα στις 30.06.2010 και μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.

β) Στη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης 5ετούς διάρκειας, κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2006, και μέχρι του ποσού των 90.000 ευρώ ανά επιχείρηση, με 1η δόση καταβλητέα στις 30.06.2010.

Στο πλαίσιο της δεύτερης Υπουργικής Απόφασης, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε 8.868 επαγγελματίες και επιχειρήσεις και το συνολικό ύψος της εγγυητικής του ευθύνης ανέρχεται στο ποσό των 727 εκατ. ευρώ.

Κύριε Συνάδελφε,

Παράλληλα, από το 2010, πριν δηλαδή καταβληθεί καν η πρώτη δόση από δάνεια του 2007, θεσπίστηκαν μια σειρά από νέες ρυθμίσεις με στόχο την περαιτέρω αρωγή των δανειοληπτών και των δύο κατηγοριών.

Ειδικότερα, με τον Ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επαγγελματίες και επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών, που είχαν συνάψει δάνεια με επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δικαιούνταν να ζητήσουν αναστολή επί 2ετία και αναδρομικά από 01.01.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στην σύμβαση.

Στη συνέχεια, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, το Μάρτιο του 2010, διευκρινίστηκε ότι, μετά τη γενόμενη αναστολή, η αποπληρωμή των δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο της ρύθμισης οφειλών όσο και των νέων κεφαλαίων κίνησης,  θα γίνει με 1η δόση στις 30.06.2012 και τελευταία στις 31.12.2019 και 31.12.2014 αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, και πριν και πάλι καταβληθεί η πρώτη δόση, τον Απρίλιο του 2012, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παράσχει την ευχέρεια αναστολής καταβολής των οφειλόμενων δόσεων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως και 31.12.2012.

Συνεπώς, για τους δανειολήπτες των πυρόπληκτων περιοχών, έχει ήδη γίνει, από τον Απρίλιο του 2012, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 2013 για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας, εξαιτίας του έκτακτου γεγονότος της νόσου των πτηνών κατά το 2006.

Περαιτέρω, με υπογραφή του ομιλούντος Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις, τον Αύγουστο του 2012 και το Φεβρουάριο του 2013, με τις οποίες τροποποιήθηκε μόνο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της Απόφασης του Απριλίου του 2012, ήτοι για τις 30.09.2012 και 28.02.2013 αντίστοιχα, από τις 29.06.2012.

Κύριε Συνάδελφε,

Σας ανέπτυξα, όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα, τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την αρωγή των συμπολιτών μας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007.

Ήδη έχω μακρηγορήσει, καθώς τα στοιχεία είναι πολλά και το θέμα σύνθετο.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται σαφής η βοήθεια μέχρι σήμερα.

Κατά τη δευτερολογία μου, θα σας ενημερώσω για το τι μπορεί να γίνει μελλοντικά.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κρίση που βιώνουμε, έχει «χτυπήσει» περισσότερο όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες έχουν συμβεί φυσικές καταστροφές.

Βέβαια, σήμερα, όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Η βούλησή μας να συνδράμουμε είναι δεδομένη.

Ωστόσο, σήμερα, η δημοσιονομική συγκυρία είναι διαφορετική και οι δυνατότητες παρέμβασης συγκεκριμένες και αισθητά περιορισμένες, σε σχέση με το παρελθόν.

Λόγω των περιορισμών που τίθενται τόσο από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού όσο και από το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, δεν είναι δυνατή, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, η παράταση της χρονικής διάρκειας των εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, δανείων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα οδηγούσε σε επαύξηση της ήδη ανειλημμένης, μεγάλης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

Το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι για τα προσεχή έτη μηδενικό.

Γνωρίζετε εξάλλου ότι οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου βαρύνουν το έλλειμμα και, συνεπώς, όλους τους φορολογούμενους πολίτες, ενώ πολλές από τις διάφορες επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από το 2007 μέχρι σήμερα, εξαιτίας αλλεπάλληλων αναστολών, δεν έχουν καταβάλει κανένα ποσό προς αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων τους.

Άλλωστε, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις γενικότερα, είχε ως στόχο να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στη δυσμενή συγκυρία στην οποία βρέθηκαν.

Δεν μπορεί, όμως, να μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό στήριξής τους, έναντι όλων των άλλων συμπατριωτών μας.

Για το λόγο αυτό, εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρασχεθεί η ευχέρεια σε όσους δανειολήπτες το επιθυμούν, να τύχουν αναστολής καταβολής τυχόν οφειλόμενων δόσεων του έτους 2013, καθώς και των δόσεων του τρέχοντος έτος στο επόμενο έτος, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή των τόκων που θα παραχθούν, ώστε να μην αυξηθεί το ύψος της παρεχόμενης από το Δημόσιο εγγύησης.

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας,  από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένες από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενες το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο περαιτέρω εξορθολογισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να μην γίνεται κατάχρησή του.

Από τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με το Ν. 4151/2013, το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου είναι το μόνο αρμόδιο για να εισηγείται αφενός για την παροχή της νέας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου για την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Δημοσίου.

Ήδη, από το Σεπτέμβριο του 2013,  το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν τα μέλη του.

Κύριε Συνάδελφε,

Από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξα στην πρωτολογία και στη δευτερολογία μου, νομίζω ότι καθίσταται ξεκάθαρη η προσπάθεια βοήθειας και συμπαράστασης της ελληνικής πολιτείας προς τους πληγέντες, εντός, όμως, του υφιστάμενου πλαισίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε να αναζητούμε βιώσιμες, ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube