Σχέδιο Νόμου για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας | 5.7.2024

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Σε συνέχεια στενής συνεργασίας του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών συνυπέγραψε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1151 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει κρίσιμες διατάξεις σχετικά με την εκκαθάριση του Φορέα «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».

Η Κυβέρνηση, με συνεργασία και συνέπεια, δίνει λύση έγκαιρα σε ένα κρίσιμο ζήτημα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, ώστε να ξεπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο και, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης της ΠΕΛ, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της Λαμίας και της Φθιώτιδας.

Ακολουθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου:

 

 • Άρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την παραχώρηση χρήσης ακινήτου της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» – Τροποποίηση άρθρου 64 Ν. 4605/2019
 • 1. Από την καταχώριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το ακίνητο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», με έκταση αρχικής ιδιοκτησίας 164.457,00 τ.μ. και περιτοιχιζόμενης ιδιοκτησίας 118.010,61 τ.μ., μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, όπως εμφαίνεται στο από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα, περιέρχεται στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και παραχωρείται κατά χρήση από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ανώνυμη εταιρεία Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα (30) ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση.
 1. Η ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» αναλαμβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

α. Να προβαίνει σε συντήρηση και αξιοποίηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων της Π.Ε.Λ.,

β. να λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, όλες τις άδειες οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, να τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, καθώς επίσης να καταβάλει τη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται,

γ. να ενημερώνει άμεσα, μέσω των εντεταλμένων οργάνων των μετόχων της, το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας και Υποστήριξης Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, αν διαπιστώνονται καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί του παραχωρούμενου ακινήτου, των υφιστάμενων εντός αυτού εγκαταστάσεων και των κτιρίων ή επί των κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η παραχώρηση δύναται να ανακαλείται εάν η ΑΕ «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας έκτασης και των υφιστάμενων εντός αυτής εγκαταστάσεων.
 2. Η ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» δύναται να ενεργεί ως κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων στην παραχωρηθείσα έκταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεπικουρούμενη από

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων».

 

 • Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης της «Πανελλήνιας Έκθεσης

Λαμίας» και τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων – Τροποποίηση άρθρου 65 Ν.

4605/2019

 1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», με έδρα τη Λαμία, που συστήθηκε με τον ν. 214/1975 (Α΄ 259), καταργείται από την καταχώριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης.
 2. Οι σκοποί του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» , όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 214/1975 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την συσταθείσα με τον παρόντα νόμο ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
 3. Η ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως

σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά

την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας». Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήματα δικαιοδοσίας που μπορεί να προκύψουν, επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν οι υποθέσεις. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

 1. Η κινητή περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάργηση αυτού, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αποτελούν έσοδα αυτής.
 2. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ορκωτός ελεγκτής για να διενεργήσει την καταγραφή: α) των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», β) της κατάστασης των έργων και εγκαταστάσεων και γ) των κινητών τα οποία κατά το παρόν περιέρχονται στην κυριότητα της ανώνυμης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και ορίζεται η αμοιβή του. Η έκθεση καταγραφής εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας.
 3. Καταργείται.

 

12626019

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube