Χαιρετισμός

Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ)

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, τόσο τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για την ποιότητα και την ανάπτυξη των κατασκευών» όσο και το Περιοδικό Κτίριο, περιοδικό με πολυετή συμβολή στον τεχνικό κλάδο, για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετίσω τις εργασίες της ημερίδας σας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των κατασκευών έχει πληγεί σφοδρά από την κρίση.

Οι επιπτώσεις της είναι οξύτατες.

Ενδεικτικά:

 • Η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 37,7% το 2011, κατά 30,6% το 2012, ενώ εφέτος συνεχίζεται η συρρίκνωση κατά 37,8%.
 • Η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες προς τον κλάδο των κατασκευών μειώθηκε κατά 7,4% το 2011, κατά 1,9% το 2012 και συνεχίζει να συρρικνώνεται και το 2013 κατά 0,3%.
 • Η μείωση αυτή και η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση μεταφράστηκε και στη μείωση των τιμών των ακινήτων.

Ενδεικτικά, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 5,5% το 2011, κατά 11,7% το 2012 και συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία κατά 11,5% και το 2013.

Συμπέρασμα;

Δραματική μείωση των μεταβιβάσεων και των επενδύσεων σε ιδιωτικά ακίνητα.

Μεγάλη μείωση έκδοσης των οικοδομικών αδειών.

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Αυτή η κατάσταση οφείλει να μας προβληματίσει.

Και αυτό διότι η αξία του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, ενός καθοριστικού κλάδου της εγχώριας οικονομίας, είναι σημαντική, καθώς:

 • Συμβάλλει στην παραγωγή πολλών θέσεων απασχόλησης, εισοδημάτων, τζίρων και φορολογικών εσόδων.
 • Διασυνδέεται με δομικούς βιομηχανικούς τομείς και σχετίζεται με περισσότερα από 150 επαγγέλματα.
 • Συνεισφέρει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας μας και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας.
 • Συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση, σε όρους αειφόρου ανάπτυξης, της εγχώριας παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, συνεπώς, ο κλάδος να εξέλθει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί την τελευταία περίοδο, αποτελώντας συστατικό της πορείας εξόδου της χώρας από την κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια και επηρεάζουν το χώρο της κατασκευής να αξιολογηθούν με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ευρύτερα, αξίζει να επισημανθούν ορισμένες αρχικές θετικές ενδείξεις που δημιουργούν προσδοκίες αρχικά σταθεροποίησης της κατάστασης και μεταγενέστερα ανάταξής της.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η υφεσιακή δυναμική αποκλιμακώνεται.
 • Η χώρα προσεγγίζει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενδυναμώνεται.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
 • Η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ενισχύεται.

Τα ανωτέρω αντανακλούν σε μια τάση αναστροφής του κλίματος και στον τομέα των κατασκευών.

Σύμφωνα με τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2013 δημιουργούνται θετικές οικονομικές προσδοκίες.

Ανά κλάδο, οι προσδοκίες μεταβάλλονται θετικά, αλλά ήπια στις Ιδιωτικές Κατασκευές (40,4 από 35,2 μονάδες), και περισσότερο στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων, όπου ο σχετικός δείκτης το δεύτερο τρίμηνο του έτους διαμορφώνεται στις 77,6 μονάδες (από 51,4), στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο των κατασκευών τον Ιούνιο του 2013 ανήλθε στις 69,5 μονάδες σε σχέση τον Ιούνιο του 2012 που ήταν στις 40 μονάδες, παρουσιάζοντας μία άνοδο της τάξεως του 75%.

Βέβαια, απομένουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν.

Με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Κυρίες και Κύριοι,

Πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στον κλάδο των κατασκευών αποτελεί και ο βαθμός ποιότητας/τιμής της κατασκευής.

Ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας από την πλευρά του κατασκευαστή είναι η δημιουργία και η παροχή στον πελάτη ενός προϊόντος που θα συναντά τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:

 • Ικανοποίηση του σκοπού για του οποίου κατασκευάζεται.
 • Αποτέλεσμα της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
 • Τήρηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.
 • Σχέση τιμής προς αξία παραγόμενου προϊόντος.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις διασφαλίζονται τόσο από τη θέσπιση και τήρηση προτύπων ποιότητας από την πλευρά των εταιρειών ή την έκδοση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης που θα παρέχει τα αποτελέσματα ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής,  όσο και από την εφαρμογή προτύπων από την πλευρά φορέων που πιστοποιούν, παρέχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ή εποπτεύουν την διαδικασία της κατασκευής.

Έτσι πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των κατασκευών με την έκδοση προτύπων τευχών εναρμονίζοντας την τυποποίηση με τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά standards και χορηγώντας πιστοποιητικά ποιότητας από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Επίσης, η εξίσου σημαντική συνεισφορά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην ποιότητα των κατασκευών με την παροχή τεχνογνωσίας και την έκδοση τεχνικών οδηγιών εξασκώντας πλήρως τον χαρακτήρα του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημανθεί και η παρουσία του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) που διενεργεί προκαθορισμένους ελέγχους σε δημόσια έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, στην προσπάθεια αναστροφής της κρίσης, είναι ευκαιρία να θεσπισθούν κανόνες και πιστοποιημένες διαδικασίες που να βελτιώνουν την κατασκευή ποιοτικά, κάτι που θα οδηγήσει σε αυξημένη προστιθέμενη αξία των νέων κατασκευών, αφού θα εξετάζεται η διαδικασία παραγωγής ενός έργου με αυστηρά κριτήρια διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.

Χαιρετισμός στην Εθνική Επέτειο της Ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου

Αγωνιστές του Γοργοποτάμου,

Αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης,

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων σας εκφράζω την αναγνώριση, το βαθύ σεβασμό, την ευγνωμοσύνη μας.

Και τούτο γιατί, απέναντι στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού εκείνης της περιόδου, αντισταθήκατε με απαράμιλλο ηρωισμό και γράψατε μία από τις πλέον ένδοξες σελίδες της νεότερης Ελληνικής ιστορίας.

Εδώ, στο Γοργοπόταμο, με την ανατίναξη της Γέφυρας, όλοι μαζί οι Έλληνες, οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μαζί με τους συμμάχους, πέτυχαν κατόρθωμα στρατηγικής σημασίας για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, πέραν της ιδιαίτερης σημασίας που είχε για τη ματαίωση των σχεδίων του Άξονα και την έκβαση του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα.

«Γεφύρωσε» τις διαχωριστικές γραμμές, τις αντιθέσεις, τα πάθη και τους φανατισμούς.

Αποτέλεσε, αποτελεί και πρέπει να αποτελεί δίδαγμα για τις νέες γενιές.

Οδηγό και πυξίδα για την πορεία και την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

Εκλεκτές και Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Στο Γοργοπόταμο, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, παραμερίζοντας τις μεταξύ τους διαφορές απέδειξαν την πίστη τους στο Εθνικό όραμα της ελευθερίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας.

Μας δίδαξαν, με τις πράξεις τους:

 • Πως οι διαχωριστικές γραμμές παραμερίζονται όταν το εθνικό συμφέρον το απαιτεί.
 • Πως τα πάθη και οι φανατισμοίεγκαταλείπονται όταν διακυβεύονται η ελευθερία και τα ύψιστα συμφέροντα της πατρίδας.
 • Πως η ενότητα και η ομόνοια σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, είναι η μοναδική οδός.

Μοναδική οδός, που και σήμερα σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης, οφείλουμε όλοι μας να ενστερνιστούμε, ώστε να υπερβούμε τις δυσκολίες.

Οφείλουμε, δουλεύοντας όλοι μαζί, με ευθύνη και συνέπεια, να θωρακίσουμε την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία.

 • Με την επαναδιατύπωση και εμπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού συστήματος.
 • Με την καλλιέργειακουλτούραςκοινωνικής και πολιτικήςσυνεννόησης.
 • Με την εκπόνηση και διαχρονικήεφαρμογήεθνικούστρατηγικούσχεδίου.
 • Με την έντιμη, σκληρή και αποτελεσματικήεργασία από όλους μας.

Απ’ όλες τις Ελληνίδες.

Απ’ όλους τους Έλληνες.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, στο Γοργοπόταμο, επέλεξαν και επέδειξαν στάση ευθύνης και ηρωισμού.

Υποκλινόμαστε στη θυσία τους.

Αποτίουμε φόρο τιμής.

Τιμή και δόξα σε όλους τους Έλληνες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Πατρίδας.

Χαιρετισμός σε συνάντηση με επιχειρηματίες στο Διοικητικό Κέντρο της ΒΙΠΕ Κιλκίς

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η μεγέθυνση – ανάπτυξη της Οικονομίας αποτελεί, από παλαιά, κεντρικό θέμα τόσο της οικονομικής επιστήμης όσο και της πολιτικής.

Ενώ όμως η έννοια της μεγέθυνσης είναι μερική και ποσοτική, η έννοια της ανάπτυξης είναι σύνθετη, ποσοτική, και κυρίως ποιοτική.

Η οικονομική μεγέθυνση ορίζεται ως η συνεχής αύξηση, κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου, του συνολικού ή κατά κεφαλήν προϊόντος της οικονομίας.

Η οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει όλες τις ανάγκες των πολιτών παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αγαθά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Έτσι, ενώ η οικονομική μεγέθυνση είναι αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών, δεν είναι και ικανή για τη συμμετοχή όλων στην παραγωγική διαδικασία, για τη διανομή και τις ωφέλειες.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι ευρύτερη ως έννοια.

Εμπερικλείει τις ποσοτικές συνέπειες της μεγεθυντικής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα έχει και ποιοτική διάσταση.

Η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει και περισσότερο προϊόν, αλλά και μεταβολές του τεχνολογικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο παράγεται και διανέμεται το προϊόν αυτό.

Περιέχει νέες ιδέες και προτιμήσεις.

Ενσωματώνει δομικές αλλαγές.

Είναι το τελικό αποτέλεσμα της συνέργειας πλήθους παραγόντων, που συγκλίνουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επειχειρηματική δραστηριότητα.

Υποδηλώνει βελτίωση της υλικής ευημερίας και της κατανομής των παραγόμενων αγαθών.

Σε τελική ανάλυση σημαίνει γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Και η ανάπτυξη είναι τη στιγμή αυτή το κύριο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία.

Η έξοδος από την ύφεση, η αποφυγή του «μακροχρόνιου παγετώνα» της Οικονομίας, και η γρήγορη επαναφορά σε θετικούς και επιταχυνόμενους ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ αφενός θα περιορίσουν την ένταση των αρνητικών επιπτώσεων, εξαιτίας της ασκούμενης Κυβερνητικής πολιτικής, στην απασχόληση και στα εισοδήματα και αφετέρου θα διευκολύνουν τη στρατηγική μείωσης του ύψους του χρέους και της δυναμικής του.

Κυρίες και Κύριοι,

Διαχρονικά, βασικό ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται εξίσου από το μακροοικονομικό και το μικροοικονομικό περιβάλλον.

Η σταθερότητα των τιμών και τα υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, δεν είναι όμως και επαρκή για τη διασφάλιση υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Έτσι, η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών με την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Δεν αρκεί όμως η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, ακόμη και αν γίνεται με μη κατάλληλο «θεραπευτικό σχήμα» όπως στην Ελλάδα, για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Οικονομίας.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η άμεση συγκρότηση σχεδίου και η ανάληψη δράσεων για τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού προτύπου.

Προτύπου που θα στοχεύει, επί της ουσίας, στην επίτευξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Η επένδυση στη γνώση, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η πραγματοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η ενσωμάτωση ενεργητικών πολιτικών για την ενίσχυση των επενδύσεων, και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, αμβλύνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Νέα Δημοκρατία συνέβαλε και θα συμβάλει με σύνεση, με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα.

Κατέθεσε, έγκαιρα, τη δική της πρόταση.

Ένα ρεαλιστικό σχέδιο.

Σχέδιο που διαρκώς εμπλουτίζεται.

Σχέδιο για να πιάσουν τόπο οι πολλές και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.

InstagramYoutube