Αγροτική Ανάπτυξη

Ερώτηση 30 Βουλευτών σχετικά με μη σύννομες διαδικασίες στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής

Από παράταση σε παράταση και όχι πάντοτε με σύννομες διαδικασίες εξελίσσεται η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με τελευταία την παράταση μέχρι τις 30-09-2011, που δόθηκε μάλιστα με ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΣ του ΕΛΓΑ (!!!).

Με την ΚΥΑ 309891/14-12-2010 των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο άρθρο 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ορίζεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά πρέπει να κατατεθεί απ’ ευθείας στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΓΑ μέχρι 15-06-2011.

Στη συνέχεια με την ΚΥΑ 157462/30-05-2011 των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που παρατίθεται στο άρθρο 10 της  με αριθμό 309891/14-12-2010 απόφασης και ορίζεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά πρέπει να κατατεθεί απ’ ευθείας στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΓΑ μέχρι 29-07-2011.

Τέλος με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το ΔΣ του ΕΛΓΑ γνωστοποιεί, ότι στη συνεδρίασή του της 28-7-2011 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 30-09-2011. Επίσης στο ίδιο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29-07-2011 που έληγε η προηγούμενη προθεσμία μπορούν να την καταβάλλουν μέχρι τις 30-09-2011,  χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

Είναι πρωτοφανές μια ΑΠΟΦΑΣΗ ενός οργάνου διοίκησης (ΔΣ ΕΛΓΑ) να τροποποιεί (καταργεί ή παρατείνει) διατάξεις μιας ΚΥΑ. Η  ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΣ του ΕΛΓΑ είναι «κατώτερης νομικής ισχύος» από μια ΚΥΑ και ως εκ τούτου δεν έχει καμία ισχύ. Μία ΚΥΑ τροποποιείται μόνο με όμοια ΚΥΑ ή με ανώτερης νομικής ισχύος διάταξη, όπως για παράδειγμα με διάταξη νόμου.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ του ΕΛΓΑ δεν είναι σύννομη και συνεπώς δεν έχει καμία ισχύ. Εάν δεν εκδοθεί νέα ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που να παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι τις 30-09-2011, και η «παράταση» θα είναι μη σύννομη, και οι ασφαλισμένοι που θα καταβάλλουν την εισφορά μετά τις 29-07-2011 μπορεί να έχουν συνέπειες ως εκπρόθεσμοι, δίχως βέβαια η ευθύνη να βαρύνει αυτούς.

Μπορεί οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μην αισθάνονται ότι το ΔΣ του ΕΛΓΑ τους παρακάμπτει και ότι με την απόφασή του αυτή ασκεί αρμοδιότητες υπουργών ή να αισθάνονται ότι τους «διευκολύνει», αλλά το θέμα δεν είναι προσωπικό. Εφόσον η απόφαση είναι μη σύννομη, είναι και άκυρη.

Όσον αφορά στις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για τους παραγωγούς που θα καταβάλλουν την εισφορά μετά τις 29-07-2011, η ΚΥΑ 309891/14-12-2010 στο άρθρο 8 (κυρώσεις) αναφέρει ότι το «εκπρόθεσμο» καλύπτει τον παραγωγό μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής της ειδικής εισφοράς και μέχρι το χρόνο καταβολής της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του επόμενου έτους. Επομένως μπορεί οι παραγωγοί αυτοί να μην είναι «καλυμμένοι» για ζημιές προγενέστερες της ημερομηνίας καταβολής της εισφοράς.

Σημειώνεται ότι και οι εισπραχθείσες ειδικές εισφορές πριν της 27-07-2011 (ημερομηνία που εκδόθηκαν οι νέοι Κανονισμοί Ασφάλισης), εισπράχθηκαν με μη σύννομες διαδικασίες, όπως είχαμε επισημάνει και επιμένουμε σ’ αυτό. Η απάντηση του υπουργού ότι «πουθενά στο νόμο δε συνδέεται η ασφαλιστική εισφορά με την έκδοση νέων κανονισμών Ασφάλισης και ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι λάθος», αφενός δεν ευσταθεί διότι δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα και αφετέρου δε δείχνει καμιά πολιτική ευτολμία για αναγνώριση του αυτονόητου. Ο νόμος ρητά ορίζει ότι οι διατάξεις της είσπραξης της εισφοράς τίθενται σε εφαρμογή την 1.1.2011 και οπωσδήποτε μετά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την έκδοση των αντίστοιχων Κανονισμών Ασφάλισης του ΕΛΓΑ.

Επίσης σχετικά με τις συνεχείς «διορθώσεις» και τις δύο και τρεις διαφορετικές «τιμές» ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή που έγιναν με την ΚΥΑ 157462/30-05-2011, σημειώνουμε ότι είναι μη σύννομες αφού δεν προβλέπονται από το νόμο 3877/2010. Ο νόμος προβλέπει ότι ο προσδιορισμός της εισφοράς γίνεται με βάση τους «μέσους όρους της τελευταίας πενταετίας των στοιχείων του ΕΛΓΑ» τόσο ως προς την παραγωγή/στρέμμα, όσο και ως προς την τιμή/κιλό, όπως εξάλλου εφαρμόσθηκε και στην ΚΥΑ 132528/20-01-2011 για το σύνολο των καλλιεργειών και εκτροφών της χώρας.

Είναι ολοφάνερο ότι όλες αυτές οι «διορθώσεις» και οι διαφορετικές «τιμές» της εισφοράς για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή, δεν είναι αποτέλεσμα στατιστικών αναλύσεων, αλλά μιας αυθαίρετης διαδικασίας κάτω από τη «δίκαιη ή μη» πίεση παραγωγών κάποιας συγκεκριμένης καλλιέργειας  ή παραγωγών – και όχι μόνο – κάποιας περιοχής. Δεν είναι δυνατόν οι Υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να «βγάζουν» δύο και τρεις διαφορετικούς μέσους όρους παραγωγής/στρέμμα ή τιμής/κιλό για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή.

Για να «νομιμοποιηθούν» όμως οι περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές μιας καλλιέργειας στην ίδια περιοχή, πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του νόμου, ώστε να δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Μέχρι τότε – επειδή η ΚΥΑ δε μπορεί να «υπερτερεί» του νόμου – ο προσδιορισμός περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικής εισφοράς για μια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή δε θα είναι σύννομος.

Επειδή οι συνεχείς παρατάσεις της είσπραξης της εισφοράς – ήδη με τη νέα παράταση φθάνουμε στα μέσα του φθινοπώρου και δε γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και άλλη – καταδεικνύουν το λάθος στο σχεδιασμό του όλου συστήματος.

Επειδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ούτε πορίσματα δε θα μπορούν να «διατυπωθούν» και ασφαλώς ούτε να «κοινοποιηθούν».

Επειδή διαφαίνεται ότι όχι μόνο δε θα διατηρηθούν οι μέχρι πρότινος ασφαλιστικές παροχές και υπηρεσίες – αντί της δήθεν βελτίωσής τους που υποσχόταν ο νέος νόμος – αλλά αυτές θα υποβαθμισθούν σημαντικά.

Επειδή γίνεται αντιληπτό ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πλήρη αναξιοπιστία του ΕΛΓΑ και στην κατάρρευση της υποχρεωτικής ασφάλισης, με συνέπεια την προαιρετικότητα στην ασφάλιση, την ανασφάλιστη γεωργική παραγωγή και την «υποχρεωτικά προαιρετική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ.

Επειδή οι παραγωγοί δεν έχουν να περιμένουν κάτι το ουσιαστικό από το ασφαλιστικό αυτό σύστημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

 1. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε το νομικό κενό που δημιουργεί η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, με έκδοση σχετικής ΚΥΑ;
 2. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τους ακάλυπτους παραγωγούς για ζημίες προγενέστερες και της νέας ημερομηνίας καταβολής της εισφοράς;
 3. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τις εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές πριν την έκδοση των κανονισμών στις 27.08.11, που εισπράχθηκαν  με μη σύννομη διαδικασία;
 4. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την παρανομία που δημιουργήθηκε με την ΚΥΑ 157462/30-05-11, με τον προσδιορισμό περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικής εισφοράς για μία καλλιέργεια στην ίδια περιοχή;
 5. Πότε άραγε θα «γραφούν» τα πορίσματα των ζημιών του προηγούμενου 9μήνου, πότε θα «κοινοποιηθούν» για να καταστούν οριστικά και πότε θα εισαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα για να είναι έτοιμα για «εκκαθάριση» και καταβολή της αποζημίωσης στους παραγωγούς;
 6. Πότε θα γίνουν επανεκτιμήσεις σε τυχόν ενστάσεις και επί ποιού αντικειμένου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 1. Γεώργιος Κασαπίδης
 2. Σπυρίδων Γαληνός
 3. Μιχαήλ Γιαννάκης
 4. Ζήσης Τζηκαλάγιας
 5. Σάββας Αναστασιάδης
 6. Θεόδωρος Καράογλου
 7. Κωνσταντίνος Κόλλιας
 8. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
 9. Αναστάσιος Καριπίδης
 10. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
 11. Κωνσταντίνος Τσιάρας
 12. Κωνσταντίνος Παπασιώζος
 13. Δημήτριος Τσουμάνης
 14. Ιωάννης Πλακιωτάκης
 15. Κωνσταντίνος Τασούλας
 16. Αθανάσιος Νάκος
 17. Νικόλαος Δένδιας
 18. Κωνσταντίνος Τζαβάρας
 19. Αθανάσιος Γιαννόπουλος
 20. Χρήστος Σταϊκούρας
 21. Γρηγόριος Αποστολάκος
 22. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
 23. Γεώργιος Βαγιωνάς
 24. Ιωάννης Βρούτσης
 25. Αθανάσιος Δαβάκης
 26. Κωνσταντίνος Καραγκούνης
 27. Γεώργιος Καρασμάνης
 28. Όλγα Κεφαλογιάννη
 29. Σταύρος Καλογιάννης
 30. Θεόφιλος Λεονταρίδης

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα “Εν Γαρδικίω” – “Απαιτούνται συνολικές, ολοκληρωμένες και συνεκτικές πρωτοβουλίες ώστε να τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθεί η απασχόληση στα ορεινά χωριά”

1. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Και πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να μας πείτε για τη σχέση σας με τη Φθιώτιδα.

Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκλησή σας.

Η Φθιώτιδα είναι ο τόπος καταγωγής μου, τον οποίω τιμώ διαχρονικά και αγαπώ υπερβολικά.

Μεγάλο μέρος των παιδικών μου χρόνων το πέρασα στο Γοργοπόταμο, χωριό του πατέρα μου, και στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου και έχει «ρίζες» η μητέρα μου.

Παιδικά χρόνια για τα οποία διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις τόσο από τα μέρη όσο και από τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας.

Η ενασχόληση όμως με την πολιτική ήταν καταλυτική.

Μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να είμαι ακόμη πιο κοντά στον τόπο μου, να απολαμβάνω κάθε γωνιά της Φθιώτιδας, και να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους.

2. Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από Βρετανικά Πανεπιστήμια. Τι σας οδήγησε από Μηχανολόγο σε ειδικό περί τα χρηματοοικονομικά;

Πράγματι, στο χώρο των σπουδών μου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδύασα δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Επέλεξα την κατεύθυνση του Μηχανικού Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με διπλωματική εργασία στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας.

Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Imperial College ήταν στην κατεύθυνση της διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με διπλωματική εργασία στον τραπεζικό τομέα.

Και η διδακτορική μου διατριβή στο City University ήταν στη χρηματοοικονομική και τραπεζική.

Όπως βλέπετε η μετάβαση δεν ήταν απότομη.

Και σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός δεν είναι και πρωτόγνωρος.

Πολλοί, Έλληνες και μη, επιστήμονες συνδυάζουν αυτά τα δύο γνωστικά αντικείμενα, με συνδετικό κρίκο τη γνώση των μαθηματικών.

3. Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και ξαφνικά Βουλευτής Φθιώτιδας. Μια σίγουρη ακαδημαϊκή καριέρα πως την μεταβάλατε σε μια επισφαλή πορεία στη πολιτική;

Για δύο λόγους.

Πρώτον, διότι δεν υπάρχει μεταβολή του κινήτρου.

Κίνητρο το οποίο, είτε αφορά την ανάμειξη στην πολιτική είτε τη σταδιοδρομία στον πανεπιστημιακό χώρο, παραμένει η πρόθεσή μου να είμαι δημιουργικός και χρήσιμος στους συνανθρώπους μου, την κοινωνία, την πατρίδα.

Και δεύτερον διότι από τα πρώτα μου βήματα έχω και συνεχίζω να πατώ το ένα πόδι μου στη γνώση και το άλλο στην πολιτική.

Πολιτική με την οποία δραστηριοποιούμαι τα τελευταία 20 χρόνια μέσω της ενεργούς συμμετοχής μου στα όργανα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κοινωνικών και επιστημονικών οργανώσεων.

Το ενδιαφέρον μου, συνεπώς, για τις δημόσιες υποθέσεις δεν είναι ούτε όψιμο, ούτε ευκαιριακό, και σαφώς δεν είναι παροδικό.

Από εκεί και πέρα οι πολίτες της Φθιώτιδας κρίνουν και θα κρίνουν την πορεία μου στην πολιτική…

4. Δύσκολοι και απαιτητικοί οι ψηφοφόροι της Φθιώτιδας;

Οι ψηφοφόροι δικαιούνται να είναι απαιτητικοί από τον πολιτικό που έχουν στηρίξει.

Διότι προσδοκούν από αυτόν να είναι κοντά τους, στα συλλογικά και ατομικά προβλήματα που καθημερινά, με όλο και μεγαλύτερη ένταση και σε όλο και μεγαλύτερη έκταση, αντιμετωπίζουν.

Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους σε δύο μέχρι σήμερα εκλογικές αναμετρήσεις.

Και σε αυτή τη βάση θεωρώ ότι έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας μία σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και αμοιβαίας κατανόησης.

Αυτή τη σχέση θα προσπαθήσω να διαφυλάξω.

Με την άμεση, προσωπική επαφή.

5. Έχετε επισκεφτεί το Γαρδίκι και ποια είναι η εντύπωσή σας γι’ αυτό;

Είναι δύσκολο για έναν πολιτικό να μην έχει επισκεφτεί, κυρίως στο πλαίσιο προγραμματισμένων περιοδειών του, τα μέρη του Νομού του.

Στην περίπτωσή σας όμως, το Γαρδίκι το έχω επισκεφτεί όχι μόνο στο πλαίσιο περιοδειών, αλλά και ιδιωτικά.

Και αυτό διότι διαθέτω πολλούς και καλούς φίλους από τα μέρη σας, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση το Γαρδίκι ξεχωρίζει αναμφισβήτητα για το υπέροχο και επιβλητικό φυσικό του κάλλος.

Για τα πλούσια δάση βελανιδιάς, ελάτης, καστανιάς και οξυάς που διαμορφώνουν ένα υπέροχο τοπίο και καθιστούν το Γαρδίκι ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά του Νομού μας.

6. Σ’ ένα ορεινό χωριό σαν το Γαρδίκι, τι θα προτείνατε για την ανάπτυξη και την απασχόληση;

Απαιτούνται συνολικές, ολοκληρωμένες και συνεκτικές πρωτοβουλίες από πάνω προς τα κάτω, από την Κυβέρνηση προς την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθεί η απασχόληση στα ορεινά χωριά. Αυτές όμως οι πολιτικές, μέχρι σήμερα, απουσιάζουν. Και θα πρέπει να αναζητηθούν και να υλοποιηθούν.

Θα μπορούσαν όμως να αναληφθούν και ειδικές δράσεις για μεμονωμένες περιοχές, όπως είναι το Γαρδίκι.

Για παράδειγμα, ο αγροτουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης του ορεινού όγκου, διατηρώντας το χαρακτήρα της υπαίθρου και αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα της περιοχής.

Στην ίδια κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλλει και η αξιοποίηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε χωροταξικού σχεδιασμού.

Τα οφέλη μπορούν να είναι πολλά και πολλαπλασιαστικά για την τοπική και εθνική οικονομία, καθώς και για την απασχόληση.

Βεβαίως, είναι χρήσιμο να προσδιορισθούν τα επενδυτικά έργα που αφορούν στην αξιοποίηση της περιοχής και να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξής τους στα κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα.

7. Ποια προβλήματα εντοπίσατε στους αγρότες και κτηνοτρόφους της ορεινής περιοχής μας και τι λύσεις δώσατε ή μπορούν να δοθούν;

Οι λύσεις στα πολλά, μεγάλα, ανοικτά και διευρυνόμενα προβλήματα που αναδύονται στον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές και κατά τόπους επιδοματικές, αλλά συνολικές, στοχευμένες και αναπτυξιακές.

Αυτό αφορά και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής σας.

Στην κατεύθυνση αυτή, και στο πλαίσιο διαμόρφωσης του «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» του Νομού, θα πρέπει να εντάξουμε τις δυνατότητες καλλιέργειας αμπελώνων, οσπρίων, καρυδιών και καστανιών στην ορεινή περιοχή σας.

Το ίδιο ισχύει και για τους κτηνοτρόφους σας, λίγοι στον αριθμό αλλά με ικανό αριθμό αιγοπροβάτων.

8. Έχουμε ένα μεγάλο δάσος οξυάς και ένα κοινοτικό δάσος ελάτης και παλιά υπήρχε συνεταιρισμός υλοτόμων. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την εκμετάλλευση των δασών μας;

Η ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δασών θα συντελέσει στην πολλαπλή ανάπτυξη όχι μόνο του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους.

Ενδεικτικά και μόνο μπορώ να αναφερθώ στη παραγωγή του βιομηχανικού ξύλου αλλά και στη δημιουργία τόσο αθλητικών εγκαταστάσεων προετοιμασίας όσο και τουριστικών εγκαταστάσεων, και μάλιστα υψηλού επιπέδου.

Με την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης αγοραστικής ικανότητας, που με τη σειρά τους απαιτούν προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές υψηλών προδιαγραφών.

9. Στη κορυφογραμμή Σαράνταινας-Οξυάς έχει αποφασιστεί η δημιουργία Αιολικού Πάρκου, παρά την αντίθετη άποψη των κατοίκων των γύρω χωριών. Ποια είναι η άποψή σας;

Καμία επένδυση δεν μπορεί να μακροημερεύσει εάν δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, φιλική προς το περιβάλλον και συμβατή με τις επιλογές της τοπικής κοινωνίας.

Αυτά όλα απαιτούν προγραμματισμό, σύνεση, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Αυτό αφορά και το χώρο της ενέργειας και του μείγματός της.

Ιδιαίτερα σε μία χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, προικισμένη με ενεργειακό δυναμικό, τον ήλιο και τον αέρα, των οποίων η αξιοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα κάλυψης μέρους των ενεργειακών μας αναγκών.

10. Το χωριό μας αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης διαπλάτυνσης του οδικού άξονα Σπερχειάδας-Γαρδικίου καθώς επίσης κα με την ασφαλτόστρωση του εναπομείναντος κομματιού στο δρόμο Γαρδίκι-Αρτοτίνα. Τι ενέργειες θα μας συμβουλεύατε να κάνουμε;

Να απευθυνθείτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εύρεσης και απόδοσης των πόρων στο συγκεκριμένο έργο.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να θεωρείτε δεδομένη και τη δική μου συνδρομή, στο βαθμό που υφιστάμενοι πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι ή σπαταλώνται μη δημιουργικά.

Πράγματι πάντως, ο οδικός άξονας από τη Σπερχειάδα μέχρι την περιοχή σας, μέσα από τη Λευκάδα και τη Φτελιά, είναι ένα σημαντικό έργο.

Απομένει η διαπλάτυνση τμήματος του δρόμου μέχρι το Γαρδίκι και η ασφαλτόστρωση σημαντικού μέρους, μήκους περίπου 17 χιλιομέτρων, από το Γαρδίκι μέχρι τη Γραμμένη Οξυά.

Έργο για το οποίο αρκετοί συμπατριώτες και από τους 2 όμορους νoμούς και εγώ καταβάλλαμε σημαντική προσπάθεια κατά το παρελθόν, με ορατό, αν και όχι πλήρες, σήμερα αποτέλεσμα.

11. Πως βλέπετε να εξελίσσεται το Πρόγραμμα Καλλικράτης στην Ελλάδα, και ειδικά στην περιοχή μας;

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε χωρίς προϋποθέσεις και ολοκληρωμένες μελέτες.

Δεν εμπεριείχε καθορισμένους, απαραίτητους, πόρους για τη λειτουργία του.

Δεν επιτυγχάνει να συρρικνώσει τη γραφειοκρατία, αλλά αντιθέτως, η πλειάδα συλλογικών οργάνων στο πλαίσιο και των δύο βαθμίδων Αυτοδιοίκησης καθιέρωσε ένα πολύπλοκο και εξαιρετικά γραφειοκρατικό σύστημα.

Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις, η οργάνωση των νέων Δήμων δεν είναι χωροταξικά ορθολογική.

Όλα αυτά είναι σήμερα ορατά από τους πολίτες.

Ωστόσο, εύχομαι η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρει το βηματισμό της και στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα ευθύνης της να πετύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

12. Με τις θέσεις εργασίας να μειώνονται παντού, τι θα συμβουλεύατε τους νέους;

Καταρχήν θα συμβούλευα την Κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της.

Να στραφεί στην επανεκίννηση της Οικονομίας, στην αξιοποίηση των λιμναζουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης, δηλαδή στη γνώση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα.

Διότι με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα πολιτική η ύφεση βαθαίνει, τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται, η ανεργία διογκώνεται.

Ανεργία που υπερβαίνει το 42% στους νέους.

Από την πλευρά τους οι νέοι θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους, να εντείνουν την προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, να αναλάβουν οι ίδιοι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Και να γνωρίζουν ότι η όποια αποτυχία δεν είναι καταστροφή.

13. Πως βλέπετε την οικονομική κατάσταση στη χώρα;

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη.

Τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης πολιτικής, ποιτικά και πρωτίστως ποσοστικά, είναι σήμερα ορατά και αδιαμφισβήτητα.

Η οικονομία πορεύεται σε «μακρά έρημο», η ύφεση είναι βαθιά και παρατεταμένη, το «εσωτερικό χρέος» δημιουργεί ασφυξία, κοινοτικοί πόροι λιμνάζουν, τα «λουκέτα» στην αγορά έχουν πολλαπλασιαστεί, η ανεργία έχει αυξηθεί δραματικά, η φτώχεια διευρύνεται, ο κοινωνικός ιστός αποδιοργανώνεται, η ψυχολογία και οι προσδοκίες επενδυτών και καταναλωτών έχουν καταρρεύσει, το πρόβλημα της ρευστότητας οξύνεται, τα τα κεφάλαια, επιχειρηματικά και ανθρώπινα, «πετούν» στο εξωτερικό, οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Είναι σαφές ότι η προτεινόμενη συνταγή, πρώτα δημοσιονομική προσαρμογή, και μάλιστα με αύξηση των φόρων και μείωση μισθών και συντάξεων, και μετά ανάκαμψη είναι εντελώς λανθασμένη, ειδικά σε συνθήκες ύφεσης.

Απαιτείται ανάκαμψη της οικονομίας σε συνδυασμό με την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία.

Και αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόταση που εδράζεται σε τρεις πυλώνες:

Ο πρώτος αφορά την Επανεκκίνηση της οικονομίας, ο δεύτερος στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος προς την κατεύθυνση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και ο τρίτος περιλαμβάνει τις πολιτικές απομείωσης του δημοσίου χρέους μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.

14. Ζήσατε αρκετά χρόνια εκτός Ελλάδας. Ποιες είναι οι διαφορές που εσείς βλέπετε ανάμεσα στον Έλληνα και τον Βορειοευρωπαίο.

Ο Βορειοευρωπαίος είναι πιο οργανωτικός, πιο μεθοδικός, πιο πειθαρχημένος από τον Έλληνα.

Ο Έλληνας όμως έχει μεγαλύτερο φιλότιμο, περισσότερο πείσμα και καλύτερες επιστημονικές βάσεις.

Γι’ αυτό και διαπρέπει στο εξωτερικό.

15. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης – που με το χρόνο μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο – γίνεται από τα social media. Πως βλέπεται σήμερα αυτό το είδος την ενημέρωση;

Πράγματι, η ηλεκτρονική ενημέρωση και δικτύωση αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο έκφρασης και διάδοσης ειδήσεων, απόψεων και θέσεων.

Είναι μία νέα μορφή επικοινωνίας, πολλές φορές άμεση και διαδραστική, την οποία προτιμούν, κυρίως, οι νέοι άνθρωποι.

Σαφώς τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά, επιβάλλεται όμως η ενημέρωση και η επικοινωνία μέσω των ηλεκτρονικών μέσων δικτύωσης να βασίζεται στη λελογισμένη χρήση και να διαμορφώνεται στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της ευπρέπειας.

Ειδικά όταν κινείται στο χώρο της ανωνυμίας.

16. Πόσο άλλαξε η ζωή σας μετά την εκλογή σας ως Βουλευτής το 2007;

Πολύ…

Ειδικά από τότε που ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Σαμαράς μου ανέθεσε τον κρίσιμο Τομέα της Οικονομίας στην δυσκολότερη και κρισιμότερη συγκυρία για τον τόπο.

Οι υποχρώσεις είναι πολλές και οι προκλήσεις καθημερινές.

Και η αλλαγή της ζωής μου αναμενόμενη.

Όμως, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι έχει αλλάξει και η ζωή των πολύ κοντινών μου ανθρώπων, της γυναίκας μου και της κόρης μας.

Θα ήθελα, ειλικρινά, να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Όπως οφείλει να κάνει κάθε σύζυγος και πατέρας.

17. Που πηγαίνετε βόλτα με την κόρη σας όταν βρίσκεστε στη Λαμία;

Τις λίγες ώρες που είμαι μαζί της παντού και πουθενά.

Παντού γιατί η Λαμία, και γενικότερα η Φθιώτιδα, διαθέτουν όμορφες γωνιές για τα παιδιά.

Και πουθενά γιατί θέλω να την απολαμβάνω στο σπίτι παίζοντας μαζί της.

Κ. Σταϊκούρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήμασταν ευτυχείς αν κάποια μέρα το καλοκαίρι περπατούσαμε μαζί στο δάσος με τις οξυές του χωριού μας.

Εγώ σας ευχαριστώ.

Όσο για την πρόσκληση, η αποδοχή της μέσα από τις σελίδες της έκδοσής σας αποτελεί δέσμευσή μου!

http://gardikiomilaion.wordpress.com/

Ερώτηση 55 Βουλευτών σχετικά με προβλήματα στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013

Παρά το ότι κατά γενική ομολογία ο αγροτικός τομέας, σε συνδυασμό μάλιστα με τον τουρισμό, μπορούν να αποτελέσουν βασικούς μοχλούς επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και εξόδου από την ύφεση και ενώ υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή – το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 – η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρκείται σε βαρύγδουπες δηλώσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αντί να τροφοδοτεί την αγορά με τα προβλεπόμενα από ΠΑΑ συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια.

Ταυτόχρονα, η επαναλαμβανομένη τους τελευταίους μήνες επικοινωνιακή τακτική των υποσχέσεων περί έναρξης στο άμεσο μέλλον των διαφόρων προγραμμάτων του ΠΑΑ, φανερώνει απερίφραστα την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης στην υλοποίηση του Προγράμματος και κατ’ επέκταση την αποσπασματική λειτουργία του.

Χαρακτηριστικό της επικοινωνιακής αυτής τακτικής αποτελούν οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί απορρόφησης του 39% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος, αποκρύπτοντας επιμελώς πως, οι απορροφήσεις αυτές και κατ’ επέκταση η εξασφάλιση του κανόνα ν+2, οφείλονται αφενός σε έργα που εγκρίθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. (ανειλημμένες υποχρεώσεις) και αφετέρου στην καταβολή ενισχύσεων για την υλοποίηση δεσμεύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως η εξισωτική αποζημίωση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το μέτρο 144 για τη μερική αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος πρώην και νυν καπνοπαραγωγών. Όχι, δηλαδή, για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, αλλά για εισοδηματικές και μόνο ενισχύσεις.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κωλυσιεργεί, εφαρμόζοντας ασκήσεις επί χάρτου, αναδιοργανώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του εν μέσω προκηρύξεων έργων και αποδυναμώνοντας τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ.

Βρισκόμαστε στον πέμπτο χρόνο της 7ετούς εφαρμογής του ΠΑΑ και ούτε μία ιδιωτική επένδυση δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού στο μέτρο 123 (μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων) ανακοινώθηκε αναστολή από 4.12.2009 για την υποβολή αιτήσεων και χρειάστηκε διάστημα 18 ολόκληρων μηνών για να εγκριθούν 89 σχέδια από τα 400. Στα μέτρα του άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ), αν και ολοκληρώθηκε την 1.11.2010 η διαδικασία υποβολής 1.677 επενδυτικών προτάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 315 εκατ. €, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις τους και δεν έχουν αποσταλεί οι οριστικές εγκρίσεις, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να εξασφαλίσουν την ιδιωτική συμμετοχή είτε ως προκαταβολή, είτε ως δάνειο, είτε ως εκχώρηση έναντι επιδότησης.

Τα Μέτρα του άξονα 4 (Leader), τα οποία θα υλοποιηθούν από 42 Ομάδες Τοπικής Δράσης, αν και ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σχεδόν σε όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των προτάσεων και δεν έχουν αποσταλεί οι οριστικές εγκρίσεις, λόγω του γραφειοκρατικού σχεδιασμού του Άξονα και της αναδιοργάνωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της «αποψίλωσης» του απασχολούμενου προσωπικού, κρατώντας ουσιαστικά σε χρηματοοικονομική ομηρία τους υποψήφιους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους είναι πιθανόν να μην προβούν τελικά στην υλοποίηση των προτάσεών τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

Στο Μέτρο 121 (Σχέδια Βελτίωσης), που προκηρύχθηκε τελευταία φορά το 2006 και το οποίο είναι το μοναδικό που ενισχύει επενδύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής των προτάσεων στις 18.2.2011 χωρίς να είναι έτοιμο τόσο το θεσμικό πλαίσιο (οπωροκηπευτικά), όσο και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής, με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί σε 2 παρατάσεις σε διάστημα 5 μηνών και ίσως να απαιτηθεί και άλλη, αφού ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική εφαρμογή.

– Επειδή όπως περιγράφεται η κατάσταση, δεν έχει γίνει έως σήμερα καμία εκταμίευση και δεν έχει πληρωθεί ούτε 1 € σε ιδιωτική επένδυση.

– Επειδή η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα και η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος του αναπτυξιακού χαρακτήρα του προγράμματος.

Ερωτάται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου:

 1. Ποιες ενέργειες και ποια πολιτική προτίθεται να εφαρμόσει για την άμεση επανεκκίνηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007 – 2013 ;.
 2. Η απορρόφηση του 39% του Προγράμματος σε τι ποσοστό αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις, έργα γέφυρες, ενίσχυση επενδύσεων ιδιωτικών έργων, που συμβασιοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά το 2007 και ενέργειες τεχνικής βοήθειας ;
 3. Με δεδομένη τη δυσκολία δανειοδότησης, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, τι εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής των επενδυτών ;
 4. Τι προτίθεται να γίνει με το περιβόητο Ταμείο Εγγυοδοσίας, που όλο εξαγγέλλεται, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ; Πώς θα λειτουργήσει; Θα μπορούν να δανειοδοτηθούν από αυτό μόνο όσοι εντάσσονται στα μέτρα και τα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 ή γενικά όσοι προτίθενται να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα; Θα μπορούν να δανειοδοτηθούν όλοι όσοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα ή μόνο αυτοί που διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα (εμπράγματες εξασφαλίσεις, αύξηση εισοδήματος);
 5. Με δεδομένο ότι στα Σχέδια Βελτίωσης δεν προβλέπεται η αίτηση ενίσχυσης του επενδυτή να συνοδεύεται από οικονομοτεχνικό μελέτη, θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση ενίσχυσης ή θα απαιτείται ειδική οικονομοτεχνική μελέτη, δηλαδή πρόσθετο κόστος για τον Έλληνα παραγωγό;
 6. Προτίθεται στα Σχέδια Βελτίωσης να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και να προβεί σε σαφείς εξηγήσεις για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ;
 7. Προτίθεται, και εάν ναι πότε, να προκηρύξει τις υπόλοιπες δράσεις του Προγράμματος που είναι ανενεργές έως σήμερα ;
 8. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών (υπηρεσίας διαχείρισης και υπηρεσία εφαρμογής), μετά τις άστοχες παρεμβάσεις στην αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και τον περιορισμό του προσωπικού σε τμήματα κλειδιά για την υλοποίηση των μέτρων του Προγράμματος, όπως για παράδειγμα αυτά των Σχεδίων Βελτίωσης και των Νέων Αγροτών ;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

 1. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 4. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
 6. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 8. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 11. ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 12. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 14. ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 15. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 16. ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 17. ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
 18. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 19. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 20. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 21. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 22. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 23. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
 24. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 25. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
 26. ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
 27. ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 28. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 29. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 30. ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 31. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
 32. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 33. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 34. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 35. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 36. ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 37. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 38. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 40. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 41. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 42. ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
 43. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 44. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 45. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
 46. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 47. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 48. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
 49. ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
 50. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 51. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 52. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 53. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
 54. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 55. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκαιρη Επερώτηση 32 Βουλευτών σχετικά με τις αποζημιώσεις στους βαμβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι

Η πλειοψηφία των 50.593 παραγωγών, που καλλιέργησαν πέρσι βαμβάκι, υπέστησαν στις αρχές του φθινοπώρου σημαντικές ζημιές στην παραγωγή τους από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, καθώς κι από τις προσβολές από το πράσινο σκουλήκι κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού – οι περισσότερες που έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία.

Από το Σεπτέμβριο του 2010 η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωναν τους βαμβακοπαραγωγούς ότι, τόσο μέσω του ΕΛΓΑ, όσο και με πρόγραμμα ΠΣΕΑ, που θα υπέβαλαν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τους αποζημίωναν για τις σημαντικές ζημιές και από τα δύο αίτια.

Οι διαβεβαιώσεις αυτές επαναλαμβάνονταν καθόλη τη διάρκεια του φθινοπώρου – αρχές του περσινού χειμώνα, με την προσθήκη ότι το θέμα των αποζημιώσεων τέθηκε και στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, από το βήμα της Βουλής τόσο ο κ. Υπουργός, αλλά και ο  κ. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσαν στις 7 και 12 Οκτωβρίου ότι : «μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να ενημερώσει με λεπτομερή τρόπο τους πληγέντες αγρότες με τι τρόπο θα χορηγηθούν οι αποζημιώσεις και πόσα χρήματα και πότε θα τα πάρουν». Οι μήνες πέρναγαν αλλά τίποτα δεν έγινε.

Στο μεσοδιάστημα η Κυβέρνηση παρέτεινε μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου την εκκοκκιστική περίοδο του βαμβακιού, δηλώνοντας δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι, «το θέμα θα αντιμετωπιστεί μετά την ημερομηνία αυτή». Πέρασε τόσο ο Φεβρουάριος, όσο και ο Μάρτιος, αλλά και πάλι τίποτα.

Και φθάσαμε στις δηλώσεις του υπουργού της 5ης Απριλίου, όπου εξήγγειλε ότι στις αρχές Μαΐου θα καταβληθούν συνολικές αποζημιώσεις ύψους 25.000.000 ευρώ και μόνο σε 32.463 βαμβακοπαραγωγούς για τις απώλειες εισοδήματος που είχαν από την περσινή τους παραγωγή.

Έκτοτε μεσολάβησαν τρεις ολόκληροι μήνες και η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου εξακολουθούν να σιωπούν, ενώ ούτε ένας βαμβακοπαραγωγός έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Μάλιστα καλούνται μέχρι τις 29 Ιουλίου οι βαμβακοπαραγωγοί, μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες, να καταβάλουν τις νέες, αυξημένες ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΕΛΓΑ για τη φετινή σοδειά βαμβακιού, όταν δεν έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις για την περσινή.

Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε, από την εκδήλωση των προσβολών, δικαίως οι βαμβακοπαραγωγοί αισθάνονται όχι απλά εξαπατημένοι, αλλά και ως θύματα της πολιτικής αδράνειας και ανικανότητας της Κυβέρνησης για στοιχειώδεις διαδικασίες, όπως η καταβολή αποζημιώσεων για βεβαιωμένες ζημιές.

Και μάλιστα όταν ήδη έχουν προβεί σε αυξημένα έξοδα για τη σπορά και φροντίδα της φετινής τους σοδειάς βαμβακιού, με αυξημένο κόστος σε σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αγροτικό πετρέλαιο, εφόδια και εργαλεία, λόγω των αλλεπάλληλων αυξήσεων ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο κ.α. Και όταν το βαμβάκι αποτελεί για τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών, αλλά και για ολόκληρες περιοχές της χώρας, μοναδική πηγή εισοδήματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :

– Προτίθεται η κυβέρνηση, ναι ή όχι, να καταβάλει στους πληγέντες βαμβακοπαραγωγούς τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν πέρσι οι καλλιέργειές τους ;

– Εάν ναι, πότε ακριβώς θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις ;

– Εάν ναι, πόσοι ακριβώς παραγωγοί θα αποζημιωθούν και με ποια συγκεκριμένα ποσά ;

Οι επερωτώντες βουλευτές

1. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

3. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4. ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

6. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

7. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

9. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11. ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

15. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ

17. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18. ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

19. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

21. ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

24. ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

25. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

26. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

28. ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

29. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

30. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

31. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

32. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Το καλάθι αγροτικών προϊόντων”

Ο Βουλευτής N. Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, συμμετείχε σήμερα, 2 Ιουνίου 2011, στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας“, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στην τοποθέτησή του ο Βουλευτής:

1)     Kατέθεσε τις ενστάσεις του επί της διαδικασίας και του πλαισίου συζήτησης, αφού δεν υπάρχει εθνική στρατηγική η οποία να εξειδικεύεται σε κάθε περιφέρεια, ώστε να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Επανέλαβε ότι δεν υπήρξε διάλογος με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους και κυρίως, ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός και πρόταση για το μέγεθος και τη σύνθεση του  αγροτικού «καλαθιού».

2)     Υπέβαλε πεντασέλιδο υπόμνημα επί του αντικειμένου της συζήτησης.

3)     Έκανε εκτεταμένη αναφορά στην ανάγκη  έγκαιρης διαμόρφωσης  εθνικού διαπραγματευτικού πλαισίου και των ελληνικών προτεραιότητων γύρω από την ΚΑΠ.

4)      Σε έργα που ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία εκκρεμούν ή καθυστερούν, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε την απουσία αναφοράς σε ορισμένα εξ’ αυτών, όπως είναι η λιμνοδεξαμενή Ανθήλης και Ροδίτσας.

Αποσπάσματα της τοποθέτησής του είναι τα ακόλουθα:

Η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης, της λανθασμένης και αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, εγχώριων ανισορροπιών και χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, έχει επιβαρύνει την πραγματική Οικονομία.  Έχει επηρεάσει κλάδους και τομείς, όπως είναι ο αγροτικός τομέας. Τομέας ο οποίος, παρά τη φθίνουσα, διαχρονικά, συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην απασχόληση. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά, μεγάλα, ανοικτά και διαχρονικά, λειτουργικά, δομικά και θεσμικά προβλήματα. Προβλήματα που εξαιτίας και της ασκούμενης Κυβερνητικής πολιτικής, έχουν συρρικνώσει το αγροτικό εισόδημα. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurostat, τη στιγμή κατά την οποία το μέσο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 12,3%, ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά κατά 4,3% το 2010. Και σίγουρα το επίπεδο του αγροτικού εισοδήματος είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του εισοδήματος στο σύνολο της Οικονομίας. Επιπλέον, βαίνει σταθερά μειούμενο το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων επηρεάζεται από τις εγχώριες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ενώ οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων καθιστούν τους αγρότες ευάλωτους απέναντι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επίσης, μεγάλα αγροτικά έργα ματαιώνονται, οι αποζημιώσεις μειώνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται, οι γεωργικές αγορές παραμένουν ασταθείς. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αριθμός των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, αυξήθηκε κατά περίπου 6,0% το 2010, ενώ επίκεινται και σημαντικές αποφάσεις λόγω του προσδιορισμού της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ευρώπη-2020. Μια ισχυρή κοινή πολιτική, διαρθρωμένη γύρω από τους 2 πυλώνες.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των αγροτών, η μείωση του αγροτικού εισοδήματος, η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι διεργασίες για τη νέα ΚΑΠ, κάνει επιτακτική την ανάγκη να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή πάνω από το αγροτικό πρόβλημα και να διαμορφώσουμε, έγκαιρα, το εθνικό διαπραγματευτικό πλαίσιο και τις ελληνικές προτεραιότητες. Όχι βασιζόμενοι, ως χώρα, σε μια επιδοματική γεωργία με χρονικό ορίζοντα την εκάστοτε τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Αλλά με τη λήψη μέτρων, βραχυπρόθεσμα, για τη στήριξη του κλάδου, και με την προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα, για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλλει, υπό προϋποθέσεις, το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων.  Πολιτικών που θα στοχεύουν στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, στη σταθερότητα των αγορών και στη διαφάνεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος παραγωγής και εισροών, που θα στοχεύουν στη μείωση της ψαλίδας τιμών παραγωγού και καταναλωτή, καθώς και στην πλήρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και των μέτρων του πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Συνεπώς αυτό που πρέπει πρωταρχικά να αποφασιστεί στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας όσο και από τους αγρότες και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, είναι το επιθυμητό είδος γεωργίας για το μέλλον.

Ερώτηση σχετικά με καταστροφές από νεροποντή σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Νομό Φθιώτιδας

Από τις αρχές Μαΐου 2011, οι συνεχείς βροχοπτώσεις στο Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα σε περιοχές του νέου καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων όπου βρίσκονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημιούργησαν προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους αγρότες να είναι αναγκασμένοι να επαναλάβουν έως και δύο φορές τη σπορά των εκτάσεών τους. Δυστυχώς, το φαινόμενο των έντονων βροχοπτώσεων συνεχίστηκε, με αποκορύφωμα την νεροποντή της Παρασκευής 27 Μαΐου 2011, η οποία στο πέρασμά της δεν άφησε σχεδόν τίποτα όρθιο και κατέστρεψε ότι είχε απομείνει από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Να σημειωθεί, ότι η ένταση της βροχής ήταν πρωτοφανής, καθώς έβρεχε με αύξουσα πορεία για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Οι καταστροφές από την πρωτοφανή νεροποντή θεωρούνται «βιβλικές» στο σύνολο των καλλιεργειών, που είναι το βαμβάκι, τα κεράσια, τα σιτηρά και η μηδική, προϊόντα που μαζί με τα ελαιόδεντρα είναι η βάση της αγροτικής παραγωγής του Νομού και μοναδική πηγή εισοδήματος για το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών οικογενειών.

Ειδικότερα, οι εκτάσεις με καλλιέργεια βαμβακιού έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος η ζημιά να επεκταθεί συνολικά λόγω σηψιρριζίας.

Στα χωριά πέριξ της Λαμίας, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη η συλλογή κερασιού, κάνουν λόγο για τεράστια ζημιά αφού, πλέον, μετά τη βροχή, το προϊόν είναι άχρηστο καθώς η βροχή «χτύπησε» στην καλύτερη στιγμή της συλλογής του.

Επίσης, αναφορικά με την καλλιέργεια σιτηρών, λίγο πριν τη συλλογή τους η βροχόπτωση ήταν καταστροφική, με τους αγρότες να αδυνατούν να υπολογίσουν το ύψος της ζημιάς.

Οι αγρότες, στο σύνολό τους, έχουν ήδη υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική καταστροφή, καθώς έχουν ήδη καταβάλει τα έξοδα καλλιέργειας με σχεδόν προδιαγεγραμμένο μέλλον ανύπαρκτης παραγωγής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες, συνολικά και εξατομικευμένα;

2. Με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίες το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους οργανισμούς-φορείς, πρόκειται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο της περιοχής, του οποίου οι καλλιέργειες επλήγησαν;

Αναφορά σχετικά με αίτημα της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5262/05.05.2011 Αναφοράς μου, μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, αναφορικά με την εισφορά των ελαιοπαραγωγών υπέρ του ΕΛΓΑ, η οποία επισημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών διαφοροποιεί το εισόδημα ανά στρέμμα για τις βρώσιμες ελιές ανά νομό, ενώ αντίθετα ο ΕΛΓΑ έχει μια τιμή για όλη την επικράτεια. Αυτό σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς του νομού είναι άδικο, μιας και το εισόδημά τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου της επικράτειας.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, σε αυτό το ζήτημα προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η οποία εξυπηρετεί καθαρά λόγους εισπρακτικούς και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Παράλληλα, επιβάλλεται η προαιρετική ασφάλιση των παραγωγών στον ΕΛΓΑ ή η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Επερώτηση 55 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις αγροτών

Οκτώ μήνες μετά την ψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία του νέου νόμου για την ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας, αντί η λειτουργία του ΕΛΓΑ να βελτιωθεί – όπως υποστήριζε τότε η κυβέρνηση – ο Οργανισμός που, παρά τις όποιες αδυναμίες του, αποτελούσε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικό στήριγμα για τον Έλληνα αγρότη, βρίσκεται σήμερα κυριολεκτικά υπό διάλυση.

Δεκάδες χιλιάδες αγρότες εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες, το φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Εκτιμήσεις δεν διενεργούνται από τους γεωπόνους-εκτιμητές του Οργανισμού για τις ζημιές που εκδηλώθηκαν στις καλλιέργειες το τελευταίο δίμηνο, καθώς ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τις εκτός έδρας μετακινήσεις και το προσωπικό δεν επαρκεί.

Χιλιάδες παραγωγοί, ιδίως δενδροκαλλιεργητές, εξακολουθούν να παραμένουν μετέωροι για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καθώς η διοίκηση του ΕΛΓΑ δεν τους έχει καλέσει ακόμα να υποβάλουν δηλώσεις ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, μπαίνει για πρώτη χρονιά σε εφαρμογή η ενιαία δήλωση καλλιέργειας-εκτροφής, που πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν όλοι οι αγρότες μαζί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Ταυτόχρονα, αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα υπολογισμού και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛΓΑ με τους κατ΄ αποκοπή (ανά στρέμμα και ανά ζώο) συντελεστές, όπως αυτοί καθορίστηκαν από τον ΕΛΓΑ και την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οδηγούν σε υπέρμετρες αυξήσεις των καταβαλλόμενων ποσών από τους αγρότες, σε σχέση με εκείνα που κατέβαλλαν με το προηγούμενο σύστημα μέχρι πέρσι.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους αγρότες – που χαρακτήρισαν τις νέες εισφορές ως «χαράτσια» – η ηγεσία του υπουργείου προχώρησε, μέσω της «υποκοστολόγησης» της προς ασφάλιση παραγωγής, στον περιορισμό κατά 20% του ύψους των «χαρατσιών», παρέχοντας τη δυνατότητα εξόφλησής τους σε 4 μηνιαίες δόσεις.

Όμως, η έκδοση της σχετικής απόφασης αποτελεί ουσιαστικά δώρο-άδωρο, καθώς οδηγεί, σε περίπτωση ζημιών, σε ιδιαίτερα μειωμένες αποζημιώσεις, ενώ δεν διευκρινίζει τι ακριβώς θα γίνει στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας και των νοικιασμένων χωραφιών.

Παράλληλα, στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας-εκτροφής, που πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες, υπάρχει πεδίο στο οποίο ο παραγωγός καλείται να δώσει εντολή-εξουσιοδότηση, όπως ο ΕΛΓΑ εισπράξει από την κοινοτική επιδότηση (ενιαία κοινοτική ενίσχυση), τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών. Πράγμα, που κατά τα φαινόμενα, αντίκειται τόσο προς την κοινοτική, όσο και την εθνική νομοθεσία.

Κατόπιν τούτων, καλείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσει στα ακόλουθα:

* Αντίκειται ή όχι προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία η παρακράτηση επί της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών, έναντι των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛΓΑ ; Θα αφαιρεθεί το σχετικό πεδίο από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας-εκτροφής;

* Τι θα γίνει με τους αγρότες που υπέβαλαν την ενιαία δήλωση και κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους εισφορές πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης για το ±20%;

* Προτίθεται να μειώσει τις υπέρμετρα αυξημένες ασφαλιστικές χωρίς την αντίστοιχη μείωση της αποζημίωσης;

* Τι θα γίνει στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας και των νοικιασμένων προς καλλιέργεια εκτάσεων; Ποιος θα καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ ; Ο ιδιοκτήτης των εκτάσεων, ο κάτοχος των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή ο ενοικιαστής;

* Γιατί παραμένουν απλήρωτοι χιλιάδες παραγωγοί για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες και εκτροφές τους στη διάρκεια του περσινού έτους;

* Γιατί δεν διεξάγονται από γεωπόνους-εκτιμητές του ΕΛΓΑ εκτιμήσεις για τις ζημιές που υπέστησαν καλλιέργειες στη διάρκεια των τελευταίων μηνών του τρέχοντος έτους;

* Γιατί ακόμη δεν έχει δοθεί στους δενδροκαλλιεργητές η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αποζημίωσης;

* Προτίθεται να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, καθορίζοντας με σαφήνεια τις προϋποθέσεις ασφάλισης, αλλά και τους όρους με τους οποίους ασφαλίζουν σήμερα οι αγρότες την παραγωγή τους;

* Πότε επιτέλους θα εκδοθούν οι νέοι κανονισμοί ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ της φυτικής και ζωικής παραγωγής, που με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν προϋπόθεση για τον υπολογισμό και την είσπραξη της καινούργιας ασφαλιστικής εισφοράς;

Οι επερωτώντες βουλευτές:

1. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

3. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

5. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

10. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

12. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

16. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17. ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

18. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

19. ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

21. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

26. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

27. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ

28. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

29. ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ

30. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

32. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

35. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

36. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

37. ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

38. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

39. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

41. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

42. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

43. ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

44. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

45. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

46. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

47. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

48. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

49. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ

50. ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

51. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

52. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

53. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

54. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

55. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία στην Ολομέλεια για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης, της λανθασμένης και αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, εγχώριων ανισορροπιών και χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, έχει επιβαρύνει την πραγματική Οικονομία.

Έχει επηρεάσει κλάδους και τομείς, όπως είναι ο αγροτικός τομέας.

Τομέας ο οποίος, παρά τη φθίνουσα, διαχρονικά, συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά, μεγάλα, ανοικτά και διαχρονικά, λειτουργικά, δομικά και θεσμικά προβλήματα.

Προβλήματα που εξαιτίας και της ασκούμενης Κυβερνητικής πολιτικής, έχουν συρρικνώσει το αγροτικό εισόδημα.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurostat, τη στιγμή κατά την οποία το μέσο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 12,3%, ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά κατά 4,3% το 2010.

Επιπλέον, βαίνει σταθερά μειούμενο το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Παράλληλα, το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων επηρεάζεται από τις εγχώριες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ενώ οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων καθιστούν τους αγρότες ευάλωτους απέναντι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, μεγάλα αγροτικά έργα ματαιώνονται, οι αποζημιώσεις μειώνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται, οι γεωργικές αγορές παραμένουν ασταθείς.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αριθμός των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, αυξήθηκε κατά περίπου 6,0% το 2010, ενώ επίκεινται και σημαντικές αποφάσεις λόγω του προσδιορισμού της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των αγροτών, η μείωση του αγροτικού εισοδήματος, η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι διεργασίες για τη νέα ΚΑΠ, κάνει επιτακτική την ανάγκη να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή πάνω από το αγροτικό πρόβλημα και να διαμορφώσουμε, έγκαιρα, το εθνικό διαπραγματευτικό πλαίσιο και τις ελληνικές προτεραιότητες.

Όχι βασιζόμενοι, ως χώρα, σε μια επιδοματική γεωργία με χρονικό ορίζοντα την εκάστοτε τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Αλλά με τη λήψη μέτρων, βραχυπρόθεσμα, για τη στήριξη του κλάδου, και με την προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα, για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Πολιτικών που θα στοχεύουν στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, στη σταθερότητα των αγορών και στη διαφάνεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος παραγωγής και εισροών, που θα στοχεύουν στη μείωση της ψαλίδας τιμών παραγωγού και καταναλωτή, καθώς και στην πλήρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και των μέτρων του πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου.

Θέλω να πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Άλλωστε, σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση που τη συνοδεύει, επιχειρείται η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών.

Ενώ καθορίζεται η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στον τομέα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Είναι γεγονός ότι η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων ήταν πάγιο αίτημα τόσο των παραγωγών όσο και των ίδιων των εμπόρων με σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήματος από παραβατικές συμπεριφορές που πλήττουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών.

Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος με τη δημιουργία ενός λειτουργικού, ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών που θα δίνει τη δυνατότητα συνολικής καταγραφής των επαγγελματιών του κλάδου.

Άλλωστε, τα πολλά και διαφορετικά μητρώα δικαιούχων αδείας εμπορίας αγροτικών προϊόντων και εφοδίων που τηρούνται σε δημόσιους φορείς ή άλλες αναγνωρισμένες οργανώσεις από το κράτος, μπορούν και πρέπει να ενοποιηθούν για λόγους τόσο λειτουργικούς όσο και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

Όμως, η θέσπιση ενός ακόμα μητρώου, χωρίς τον έλεγχο και την αξιολόγηση της λειτουργικότητας και των αδυναμιών των ήδη υπαρχόντων, είναι άσκοπη.

Και αυτό διότι αντί να διευκολύνουμε και να απλοποιούμε τις καταστάσεις της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και να διορθώνουμε τυχόν παρεκκλίσεις και σφάλματα, χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικών και αυστηρών ελέγχων, ουσιαστικά δυσκολεύουμε και περιπλέκουμε την κατάσταση για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές αλλά και τους εντίμους εμπόρους.

Στην παρούσα φάση αυτό που προέχει, όσον αφορά την αγορά αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, είναι:

1ον. Η βελτίωση των δομών διοχέτευσης των προϊόντων.

2ον. Η αναλογικότητα των εγγυητικών επιστολών.

3ον. Οι έλεγχοι.

Έλεγχοι που πρέπει να γίνονται και δεν γίνονται, αφού η Κυβέρνηση έχει απαξιώσει, και ουσιαστικά, ακυρώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η δημιουργία συνεπώς του ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεμένη με αυστηρούς ελέγχους, χωρίς τους οποίους και το νέο μητρώο θα αποτελέσει ένα, ακόμη, μέσο αύξησης της γραφειοκρατίας και της παραβατικότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο καθοριστικός ρόλος του αγροτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας είναι καθολικά αναγνωρισμένος.

Βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να εδράζεται στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στην εμπορική τους αξιοποίηση.

Η ευκαιρία για τον ελληνικό αγροτικό τομέα είναι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα υψηλής ασφάλειας, διατροφικής αξίας και ποιότητας, όπου και εδράζεται το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν διακρίνεται για την ολιστική του προσέγγιση.

Ερώτηση σχετικά με ενέργειες προβολής του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά των ΗΠΑ

Από το περασμένο καλοκαίρι ένα τεράστιο σκάνδαλο με νοθευμένα ιταλικά και ισπανικά ελαιόλαδα στην αγορά των ΗΠΑ προκαλεί αναστάτωση στους αμερικανούς καταναλωτές.

Η αγορά ελαιολάδου συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνελαίου στις Η.Π.Α. ανέρχεται για το 2009 σε 220.000 τόνους περίπου, αξίας $913,7 εκατομμύρια. Το μερίδιο της Ελλάδας στην αγορά αυτή είναι λιγότερο του 2%.

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας παράγονται περί τους 270.000 τόνοι ελαιολάδου ετησίως με το 80% της ποσότητας αυτής να κατατάσσεται στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου.

Από την ποσότητα αυτή μόνον οι 20.000 τόνοι περίπου εξάγονται ως συσκευασμένο ελαιόλαδο, ενώ άλλοι 50.000 τόνοι συσκευασμένου ελαιολάδου κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Οι υπόλοιποι 130.000-150.000 τόνοι κυκλοφορούν χύμα είτε στο εσωτερικό για αυτοκατανάλωση(50.000-60.000 τόνοι) είτε εξάγονται (100.000 τόνοι).

Με τον τρόπο που γίνεται η διακίνηση της τεράστιας αυτής ποσότητας γνήσιου και εξαιρετικά παρθένου ελληνικού ελαιολάδου ζημιώνονται και οι παραγωγοί αλλά και η χώρα. Ωφελημένοι είναι κάποιοι “αετονύχηδες” που παρανομούν, εκμεταλλευόμενοι την αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών  μηχανισμών εδώ και χρόνια να εξυγιάνουν την αγορά.

Επειδή η χύμα διακίνηση του ελαιολάδου στο εξωτερικό και το εσωτερικό ζημιώνει οικονομικά τους παραγωγούς, το κράτος και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών,

Επειδή η χύμα διακίνηση του ελαιολάδου στερεί από το ελληνικό ελαιόλαδο τη δυνατότητα καταξίωσης του ως το ανώτερο ποιοτικά στην αγορά του εξωτερικού όπου είναι σχεδόν άγνωστο,

Επειδή η ευκαιρία που παρουσιάστηκε στην αγορά των Η.Π.Α.  για το ελληνικό ελαιόλαδο είναι μοναδική στα χρονικά,

Επειδή οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και φέτος είναι ιδιαίτερα χαμηλές για τον παραγωγό,

Ερωτάται

ο κ. Υπουργός:

1.     Τι ενέργειες έχει κάνει η Κυβέρνηση για την προώθηση και προβολή του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά των Η.Π.Α., από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα;

2.     Τι ενέργειες έχει κάνει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της διακίνησης του ελαιολάδου σε χύμα μορφή από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα;

3.     Τι ελέγχους έκανε μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση ως προς φαινόμενα νοθειών και παρατυπιών στην αγορά του ελαιολάδου τόσο στις ποσότητες που διακινούνται στο εσωτερικό όσο και στις προς εξαγωγή και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Κασαπίδης

Ιωάννης Βρούτσης

Κωνσταντίνος Τζαβάρας

Σπυρίδων Γαληνός

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

Χρήστος Σταϊκούρας

Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης

Κωνσταντίνος Παπασιώζος

Ανδρέας Λυκουρέντζος

Αθανάσιος Γιαννόπουλος

Ιωάννης Πλακιωτάκης

Γρηγόριος Αποστολάκος

Μάριος Σαλμάς

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης

Μιχαήλ Μπεκίρης

Νικόλαος Νικολόπουλος

Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Δημήτριος Τσουμάνης

Διονυσία Αυγερινοπούλου

Αθανάσιος Δαβάκης

Αθανάσιος Νάκος

InstagramYoutube