Δήμος Λαμιέων

Δευτερολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πολλές φορές, και στο πεδίο άσκησης της πολιτικής, η θεωρία απέχει από την πράξη.

Η βούληση από την υλοποίηση.

Και οι επιθυμίες από την πραγματικότητα.

Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η διάσταση θεωρίας και πράξης, νομοθετικού πλαισίου, υπουργικών αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων, αποτυπώνεται στην περίπτωση της ασκούμενης από το Υπουργείο σας πολιτικής στο ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πολιτική, πρόχειρη και ευκαιριακή, που έχει ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο Νομό Φθιώτιδας:

  • Το μικρό ποσοστό εγγραφής παιδιών ΡΟΜΑ, περίπου 50.
  • Την απουσία διασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
  • Την απουσία συντονισμού των προσπαθειών από τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Την απουσία συνεννόησης και συνεργασίας, στην περίπτωση υγιεινής και εμβολιασμού των παιδιών ΡΟΜΑ, των τοπικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, του Νοσοκομείου, των Ιατρικών Κέντρων και των Φορέων Κοινωνικής Στήριξης.
  • Την υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως σε ότι αφορά την επάρκεια κτιριακών υποδομών και την πληρότητα τάξεων, για αυξημένο δυναμικό μαθητών.
  • Την οξεία αντίδραση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής και της τοπικής κοινωνίας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα πρέπει να εξετάσει, με ιδιαίτερη προσοχή, ρεαλιστικότητα και προνοητικότητα, το πρόβλημα της σχολικής παρακολούθησης των παιδιών ΡΟΜΑ στην περιοχή της Λαμίας.

Γιατί ενώ η βούληση είναι κοινή, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες είτε δεν υφίστανται είτε δεν τηρούνται.

Για παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που διαμένουν σε καταυλισμούς, στις παρυφές της πόλης και τα οποία, σύμφωνα και με συμπεράσματα μελέτης, «έχουν πολύ έντονα προβλήματα τόσο αρχικής ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και παραμονής σε αυτό».

Άλλωστε, σύμφωνα με άλλα σχετικά επιστημονικά προγράμματα, «η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του κάθε επιλεγμένου οικισμού που διαβιούν παιδιά ΡΟΜΑ και κατ’ επέκταση των σχολείων όπου αυτά φοιτούν».

Στο πλαίσιο αυτό κρίνω σκόπιμο να συνεκτιμήσετε, μεταξύ άλλων επιλογών, την πρόταση του κ. Δημάρχου Λαμιέων, που εμπεριέχεται σε σχετική προς το Υπουργείο σας επιστολή διαμαρτυρίας, να ανασταλεί η εφαρμογή του Προγράμματος που αφορά τους μαθητές ΡΟΜΑ του εν λόγω καταυλισμού, προκειμένου η Πολιτεία, Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή, να προχωρήσει και να υλοποιήσει τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος οριστικής στέγασης των εν λόγω ΡΟΜΑ και ενσωμάτωσής τους στον κοινωνικό ιστό.

Πρωτολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πρόσβαση της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά, αναμφίβολα, βασικό μηχανισμό της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας.

Καθίσταται απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή της στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Αποτελεί πάγια επιδίωξη, συνταγματική δέσμευση και διεθνή υποχρέωση της χώρας μας.

Η μεθοδολογία όμως υλοποίησης αυτής της δέσμευσης από το αρμόδιο Υπουργείο εγείρει ερωτηματικά και προκαλεί ανησυχίες, τόσο στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Ερωτηματικά και ανησυχίες που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης των παιδιών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Και συγκεκριμένα, με την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων υγιεινής, με την προσκόμιση πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας, με την επάρκεια κτιριακών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ανησυχίες αυτοί διατυπώνονται, με ιδιαίτερη ένταση, και στο Νομό Φθιώτιδας, στην περιοχή της Λαμίας.

Και αυτό διότι:

1ον. Οι περισσότεροι ΡΟΜΑ διαμένουν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Καταυλισμό στις όχθες ρέματος, με ανυπαρξία οδών, συστήματος αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Με έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών ασφάλειας και κανόνων υγιεινής.

2ον. Τα σχολεία τα οποία επελέγησαν, και πιο συγκεκριμένα το 1ο, το 5ο, το 10ο, το 11ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, χαρακτηρίζονται ως «όμορα», προκειμένου να παρακαμφθεί η έλλειψη του πιστοποιητικού κατοικίας, οποιασδήποτε μορφής, και να υιοθετηθεί η «αρχή της επιείκειας», χωρίς όμως αυτά να πληρούν, απόλυτα, το κριτήριο της εγγύτητας.

3ον. Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι επαρκείς και πλήρεις, προέκυψαν δε ως πρόχειρες αυτοσχέδιες κατασκευές στους υπάρχοντες χώρους, ακόμη και σε αποθήκες με φεγγίτη, εκτεθειμένες στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Αυτοί οι προβληματισμοί αναπτύσσονται και στην Ερώτηση την οποία κατέθεσα προς το Αρμόδιο Υπουργείο και συζητούμε σήμερα.

Με την ευχή και την ελπίδα η κοινή βούληση όλων μας για την αναγκαία, αλλά ομαλή και υπό κανόνες, ένταξη της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ικανοποιηθεί.

Ερώτηση σχετικά με την έλλειψη προσωπικού στο περιφερειακό τμήμα Στερεάς Ελλάδας του ΟΑΕΕ

Το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν οι καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς και του τοπικού Περιφερειακού τμήματος Λαμίας. Η κύρια πηγή των υφιστάμενων προβλημάτων είναι η πλημμελής στελέχωση του Οργανισμού και οι σοβαρές ελλείψεις σε μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης χιλάδων ασφαλισμένων και η απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται για την διεκπαιρέωση οποιασδήποτε υπόθεσης. Τα περισσότερα τμήματα της Περιφερειακής Δ/νσης δεν έχουν Προϊσταμένους και κάποια (το τμήμα Ασφάλισης) δεν έχουν καν υπάλληλο. Το πλήθος των φακέλων που καθημερινά συσσωρεύονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού με υποθέσεις ασφαλισμένων έχουν «πνίξει» στην κυριολεξία τους ελάχιστους υπαλλήλους, οι οποίοι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν, αδυνατούν να σηκώσουν όλο το βάρος των εργασιών, καθώς τον φόρτο εργασίας τριών υπαλλήλων καλείται να τον επωμιστεί ένας υπάλληλος και χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει συντονιστής Προϊστάμενος.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής αδυνατεί να διαδραματίσει ρόλο συντονιστή εκ των πραγμάτων, αφού είναι υποχρεωμένος καθημερινά να αναλαμβάνει το έργο των υπαλλήλων που βρίσκονται σε έλλειψη, καταβάλλοντας εξαντλητική προσπάθεια, εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και τις αργίες.

Συγκεκριμένα, και μετά την συννένωση των ταμείων και την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού με την νέα του μορφή, προβλέπονταν 52 θέσεις εργασίας για την ομαλή λειτουργία και την εξυπηρέτηση 13.500 ασφαλισμένων και 12.500 συνταξιούχων, με την προοπτική οι θέσεις να ανέβουν στις 70. Αντ΄ αυτού, ο Οργανισμός σήμερα λειτουργεί με 19 συνολικά υπαλλήλους, εκ των οποίων μόνο οι οκτώ είναι μόνιμοι, οι τέσσερις με σύμβαση η οποία λήγει στις αρχές Απριλίου του 2011, και οι υπόλοιποι αορίστου χρόνου. Με δεδομένο ότι οι συμβασιούχοι από τον Απρίλιο θα σταματήσουν να εργάζονται και οι δύο υπάλληλοι θα συνταξιοδοτηθούν, ο Οργανισμός θα είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Αυτή την στιγμή αναλογούν 1370 ασφαλισμένοι ανά υπάλληλο και από τον Απρίλιο θα αναλογούν 1735 ασφαλισμένοι.

Οι ασφαλισμένοι που επισκέπτονται τον Οργανισμό σε καθημερινή βάση είναι κατά μέσο όρο 330 και η αγανάκτησή τους είναι προφανής και δικαιολογημένη, αφού αδυνατούν να εξυπηρετηθούν παρά την προσπάθεια που καταβάλουν οι υπάλληλοι.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας, το οποίο λειτουργεί για όλα τα τμήματα με τρείς μόνιμους υπαλλήλους, τρείς αορίστου  και πέντε συμβασιούχους, οι οποίοι εντός διμήνου δεν θα υπάρχουν. Το πρόβλημα χρήζει άμεσης επίλυσης καθώς το Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας και η Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς του Ο.Α.Ε.Ε. εξυπηρετούν χιλιάδες ασφαλισμένους των πέντε νομών της Περιφέρειας και οποιαδήποτε δυσλειτουργία επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους.

Με δεδομένο ότι ο εν προκειμένω Οργανισμός καλείται να λειτουργήσει με το ¼ του απαιτούμενου προσωπικού και όχι με υπεράριθμους υπαλλήλους, όπως ενδεχομένως συμβαίνει με άλλους Οργανισμούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

1) Σε ποιές ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στο Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας και στη Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς του Ο.Α.Ε.Ε.;

2) Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η στελέχωση του Οργανισμού με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό με δεδομένο ότι είχαν αρχικά προβλεφθεί 52 θέσεις εργασίας, ενώ σήμερα  ο Οργανισμός λειτουργεί μόνο με 19 υπαλλήλους;

Ερώτηση σχετικά με την υπαγωγή της περιοχής εκβολών Σπερχειού Ποταμού – Μαλιακού Κόλπου στο Δίκτυο Natura 2000

Είναι γνωστό ότι η κοιλάδα και οι εκβολές Σπερχειού Ποταμού – Μαλιακός Κόλπος υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 (κωδ. GR 2440002).

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L259/121.9.2006[EL]) έχει δημοσιευτεί η Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή. Για την παραπάνω περιοχή έχει συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Με δεδομένη την υλοποίηση δημόσιων έργων εθνικής κλίμακας στην εν λόγω περιοχή (ΠΑΘΕ, Ε-65, νέα σιδηροδρομική γραμμή) τα αρχικά δεδομένα αναφοράς έχουν προφανώς μεταβληθεί και χρήζουν επικαιροποίησης με στόχο:

  • την προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου,
  • την εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος,
  • τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού,
  • τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου κανόνων, για να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι περιορισμοί για την ίδρυση και λειτουργία έργων, δράσεων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τα μεγάλα δημόσια έργα που υλοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.

Να σημειωθεί δε, ότι στα συνοδευτικά έργα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας περιλαμβάνεται και η δημιουργία Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) έκτασης περίπου 500 στρ. εντός της εν λόγω περιοχής, η κατασκευή του οποίου, με ταυτόχρονη απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων εκτός και σε επαφή με αυτόν, δεν συμβάλει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί η εν λόγω περιοχή από τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις;

2. Κρίνεται απαραίτητη η άμεση επικαιροποίηση – συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης;

3. Η δημιουργία ΣΕΑ, με ταυτόχρονη απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων εκτός και σε επαφή με αυτόν, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής;

Ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση στην ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Μεταγωγών στη Λαμία

Στις 15.09.2010 κατετέθη από τον υπογράφοντα η υπ’ αριθ. πρωτ. 2845 Ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την αναγκαιότητα – για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή – άμεσης ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος Μεταγωγών στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας. Στην ερώτηση, μεταξύ άλλων, αναφερόταν και η δέσμευση του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην πόλη της Λαμίας στις 11.12.2009, ως επίσημος καλεσμένος και κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας, είχε δώσει την υπόσχεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους του Νομού και δη στον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Φθιώτιδας, ότι σύντομα θα ιδρυθεί Τμήμα Μεταγωγών στη Λαμία.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/4/11809/05.10.2010 Απάντησή του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσής τοποθετήθηκε θετικά στο εν λόγω θέμα, αναφέροντας πως «… η ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών-Δικαστηρίων στην Αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας αντιμετωπίζεται θετικά και κατά προτεραιότητα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αναβαθμιστεί τόσο το σύστημα μεταγωγής κρατουμένων όσο και η αστυνόμευση της συγκεκριμένης περιοχής». Συμπλήρωνε επίσης ότι «Σχετική προς τούτο ρύθμιση περιλαμβάνεται σε σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο προωθείται από το Υπουργείο».

Επιπρόσθετα, στις 26.10.2010 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Τασούλας, από τη Λαμία όπου βρέθηκε για να συμμετάσχει σε ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης: Ανάπτυξη & Ασφάλεια», ανακοίνωσε πως εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η απαραίτητη πίστωση για τη λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών και πλέον το ζήτημα οδεύει στην έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί καθυστερεί η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, με αποτέλεσμα το πρόβλημα αστυνόμευσης της περιοχής να εντείνεται συνεχώς περισσότερο;

2. Πότε αναμένεται να ιδρυθεί το Τμήμα Μεταγωγών;

Ερώτηση για ακολουθούμενες διαδικασίες σχετικά με την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ρομά στο Ν. Φθιώτιδας

Είναι ευρύτερα γνωστό πως, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, τους Νόμους του Κράτους αλλά και πληθώρα διεθνών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα και έχουν υπερ-νομοθετική ισχύ, ο διαχωρισμός και αποκλεισμός, από τους λοιπούς μαθητές, των παιδιών Ρομά καθώς και η περιθωριοποίησή τους δεν επιτρέπονται.

Τούτο δε, και ορθώς, αποτέλεσε και αποτελεί πάγια βούληση και επιδίωξη του αρμόδιου Υπουργείου, όπως αναφέρεται και σε σχετικές εγκυκλίους του.

Σημειώνεται παράλληλα, ότι το σχολικό έτος 2010-2011 έχει προγραμματισθεί η υλοποίηση και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.

Όμως, από την εφαρμογή των βασικών σχετικών εγκυκλίων του ΥπΠΔΒΜ&Θ (11684/Γ1/10.09.2008 και Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010) για το σχολικό έτος 2010-2011, εγείρονται ερωτηματικά και δημιουργούνται ανησυχίες στις τοπικές κοινωνίες σχετικά τόσο με την αιφνίδια προσπάθεια εφαρμογής τους από πλευράς του Υπουργείου όσο και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη του στόχου μιας φυσικά ευπρόσδεκτης – από όλους – ένταξης των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥπΠΔΒΜ&Θ, τρία είναι τα προβλήματα που χρήζουν επίλυσης για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών Ρομά:

1) ο μη εμβολιασμός,

2) η έλλειψη πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και

3) η ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών και τάξεων, καθώς και η έλλειψη προσωπικού.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην περιοχή της Λαμίας του Ν. Φθιώτιδας, το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ρομά της περιοχής διαμένουν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στην περιοχή «Νταμάρια-Ξηριάς», εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα για την εγγραφή και φοίτησή τους στα σχολεία, όπως επισημαίνεται και από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων.

Στην εν λόγω περιοχή, επινοήθηκε ο όρος «όμορα Δημοτικά Σχολεία» προκειμένου να παρακαμφθεί η έλλειψη του πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας, έλλειψη, η οποία είναι ως ένα βαθμό κατανοητή δεδομένου ότι οι Ρομά συχνά διαμένουν σε περιοχές εκτός Σχεδίου Πόλης ή είναι μετακινούμενοι, οπότε πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική επιείκεια σύμφωνα και με τις εγκυκλίους του ΥπΠΔΒΜ&Θ. Με βάση το σκεπτικό αυτό, επελέγησαν, ως «όμορα», τα Δημοτικά Σχολεία Λαμίας 1ο, 5ο, 10ο, 11ο και 17ο, χωρίς βέβαια να είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια επιλογής, αφού φαίνεται να υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται πιο κοντά στον αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Παράλληλα, αναφορικά με το θέμα του εμβολιασμού εγείρονται ζητήματα υγείας λόγω του ότι τα παιδιά Ρομά διαμένουν στον εν λόγω καταυλισμό και είναι εκ των πραγμάτων εκτεθειμένα και απροστάτευτα από υγειονομικής άποψης, παρόλο που οι εγκύκλιοι του Υπουργείου δίνουν σαφείς κατευθύνσεις για συνεργασία των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με υγειονομικούς φορείς (π.χ. ΠΙΚΠΑ, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τέλος, σχετικά με το θέμα της ανεπάρκειας κτιριακών υποδομών, έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού και πληρότητας τάξεων, φαίνεται πως οι αίθουσες διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν στα εν λόγω σχολεία, προέκυψαν από μετατροπή κάποιου άλλου χώρου ή από την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής στο προαύλιο του σχολείου.

Με δεδομένη πάντως, όπως προαναφέρθηκε, τη βούληση όλων για την ομαλή ένταξη των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία και την υποχρέωση, παράλληλα, του αρμόδιου Υπουργείου για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, την υλοποίηση συγκροτημένων πολιτικών για το θέμα αυτό και τη διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας εκπαίδευσης όλων των μαθητών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες, όπως προβλέπονται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου, αναφορικά με το θέμα του μη εμβολιασμού; Υπάρχουν βιβλιάρια υγείας προκειμένου να διασφαλίζεται η τέλεση του εμβολιασμού;

2. Με ποια κριτήρια εγγύτητας επελέγησαν τα προαναφερθέντα σχολεία της περιοχής ως «όμορα»;

3. Προηγήθηκε κάποια έρευνα στα σχολεία της περιοχής για να διαπιστωθεί ποια διαθέτουν επαρκείς κτιριακές υποδομές;

4. Είναι κατάλληλοι οι χώροι που δημιουργήθηκαν στα, τελικώς, επιλεγέντα σχολεία για το σκοπό αυτό;

5. Γενικότερα, προχωρά με ορθό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος και τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις; Κρίνετε σκόπιμη την προσωρινή αναστολή εφαρμογής του κατά τόπους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίησή του με συγκροτημένο τρόπο;

InstagramYoutube